Güncel

2018/4. Geçici Vergi Dönemi – Enflasyon Düzeltmesi

Değerli Üyemiz,

                                                                                                                                                                                                                     

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Aralık / 2018 ayına ilişkin verilere göre Yİ-ÜFE’deki bir önceki yılın aynı ayına göre artış % 33,64 olarak gerçekleşmiş, son 36 aylık dönemde ise % 69,64 olarak hesaplanmıştır.

 

Son 36 aylık artış oranının hesaplanması;

2018 / Aralık ( Yurt İçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi) Yİ-ÜFE…............................................…..….……....….…

422,94

2015 / Aralık ( Yurt İçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi)  Yİ-ÜFE…….........................................…………….…..…

249,31

Fark  (422,94 – 249,31) = …………………………………………....................................………..……...…………

173,63

Son 36 aylık Yİ-ÜFE artışı (173,63 / 249,31) = …………................................………..…….…..…………………

% 69,64

Son 12 aylık enflasyon artışı (Yİ-ÜFE) …………………………….………....................................….……………

% 33,64

 

Bu değerlere göre Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesinde belirtilen şartlar (Fiyat endeksindeki artışın son üç hesap döneminde % 100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinin birlikte gerçekleşmesi) oluşmadığından 2018 yılı dördüncü geçici vergi döneminde (kuyumcular hariç) enflasyon düzeltmesi (muhasebesi) yapılmayacaktır.

 

Ancak; sadece sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını bilanço usulüne göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan kuyumcuların her geçici vergi dönemi ile hesap dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi (muhasebesi) yapmaları zorunludur.

 

Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alımı-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflerin enflasyon düzeltmesinde kullanacakları Yİ-ÜFE değerlerini web sitemizin Pratik Bilgiler / Diğer / Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (Yİ-ÜFE ) sayfasında bulabilirsiniz.

 

2018 yılı dördüncü geçici vergi döneminde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların değerlemelerinde esas alınacak döviz kurları ve uygulanacak yeniden değerleme oranı aşağıdadır.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 

 

 

 

1  YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ VE DEĞİŞİM ORANLARI (Yİ-ÜFE )

Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır. (TİK Madde: 58)

 

 

2018/4. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE DEĞERLEMEYE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI

 

Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir.

 

Yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 31.12.2018 tarihi itibariyle değerlemesinde 02.02.2019 tarih 30674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 505 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen kurlar dikkate alınacaktır.

 

Yapılacak değerlemelerde; bankalar dışındaki mükelleflerce, efektif (nakit)  cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden bankalardaki mevduatlar, çekler, senetli veya senetsiz alacaklar ile borçlar için döviz alış kuru uygulanacaktır.  Bankaların ise T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

 

2018/4. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANCAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

 

30.11.2018 tarih 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.