Güncel

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yapılan Düzenlemeler

 

Değerli üyemiz,
 

10.03.2018 tarih 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla;

-Vergi Usul Kanunu,

-Harçlar Kanunu,

-Kooperatifler Kanunu,

-Belediye Gelirleri Kanunu,

-Gümrük Kanunu,

-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve

-Türk Ticaret Kanunu’nda

düzenlemeler yapılmıştır.

 

Söz konusu Kanunla yukarıda yer alan Kanunlarda yapılan değişiklikler doğrultusunda;
 

P Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin fiziki ortamda tutacakları defterlerin kuruluşta açılış onaylarının, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilmesi zorunlu hale getirildi.

P Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nevi değişikliklerine ilişkin işlemler harç muafiyeti kapsamına alındı.

P Kooperatiflerin kuruluşunda ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması zorunluluğu kaldırıldı. Anasözleşme ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanacak.

P Kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimleri, imzaları ve yetkiye dayanan kararların notere onaylatılma zorunluluğu kaldırıldı. Kooperatif yönetim kurulu, Kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerini ve imzalarını ticaret sicil müdürlüğüne bildirecek ve yetkiye dayanak olan kararları ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personele tasdik ettirecek.

P  Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacak.

P Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyece verilecek altyapı kazı izni, altyapı kazı izni harcına tabi olacak.

P Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim SGK'na da yapılmış sayılacak ve  ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecek.

P SGK her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak bilgi ve belgeleri sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkili kılındı.

P Tüccarlar, kullanacakları ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, ticaret sicili müdürü ya da müdür yardımcısının huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verecek. Tüccar tüzel kişi ise unvanla birlikte tüzel kişi adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicili müdürlüğüne verilecek.

P Şirket kuruluşunda sözleşmenin kurucular tarafından ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması zorunlu hale getirildi.

P Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler için kaldırıldı.

 

7099 sayılı Kanunla yukarıda yer alan kanunların, değişiklik yapılan maddelerinin, değişiklik öncesi ve  sonrası düzenlemeleri ile açıklamalarına ekte yer verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

 

1  7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER