Güncel

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına İlişkin Kanun

 

 

Değerli Üyemiz,

 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına İlişkin Kanun 11.05.2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

 

 Kanun; 1’i geçici madde olmak üzere 29 maddeden oluşmakta olup, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerle birlikte bazı kanunlarda da değişiklik yapan hükümler içermektedir.

 

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına İlişkin Kanununun, alacakların yapılandırılmasına ilişkin bazı hükümlerinin kısa özetine aşağıda yer verilmiştir.

 

 

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR / ALACAKLAR

 

  Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;

P Vergi Usul Kanunu kapsamına giren,

-31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (31/3/2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergi hariç),

-2018 yılına ilişkin olarak 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2018 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

- 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

P  31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce,  “Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,  Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince” verilen idari para cezaları,

P Yukarıdakiler dışında kalan,  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen,  Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dâhil olmak üzere asli ve fer’i amme alacakları,

 

31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları,

 

  Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen;

P Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

P 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

P 31 Mart 2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

P 31 Mart  2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

P  İlgili kanunları gereğince takip edilen 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

 

İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu kanunun yayımı tarihii itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları, (idari para cezaları ve 3213 sayılı Kanuna istinaden alınan özel idare payı hariç),

 

Belediyelerin;

P  31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2018 yılına ilişkin olarak 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2018 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları (idari para cezaları ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç),

P  Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

P Belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

P  Büyükşehir belediyelerinin, 31  Mart  2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

 

  Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

 

   Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil)  önce  olduğu  hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı fer’i alacakları,

 

 31 Mart 2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları,

 

31 Mart 2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma payı,

 

31 Mart 2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçları,

 

 31 Mart 2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların barolara olan aidat borçları,

 

yapılandırma kapsamındadır.

 

 

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
 

Kanuna göre matrah  artırımı 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi  ve gelir,  kurum stopajları için yapılabilecektir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2013 takvim yılı için %35, 2014 takvim yılı için %30, 2015 takvim yılı için %25, 2016 takvim yılı için %20, 2017 takvim yılı için %15 oranından az olmamak üzere matrah artırımında bulunabileceklerdir.

Matrah artırımı yapılacak yıl / yıllar için vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmayacaktır. 

 

 Gelir Vergisi Matrah Artırımı

Gelir vergisi mükelleflerinin vermiş oldukları gelir vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) olması hâlinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah ile oranlara göre artırdıkları asgari matrahlar aşağıdaki tutarlardan az olamayacaktır.

 

Yıllar

Matrah Artırım Oranı

İşletme Hesabına Göre Defter Tutanlarda Asgari Artırım Tutarı

Bilanço Hesabına Göre Defter Tutanlarda Asgari Artırım Tutarı

Beyan Edilecek Matrah Üzerinden Ödenecek Vergi Oranı

2013

% 35

12.279

18.095

% 20 / % 15

2014

% 30

12.783

19.155

% 20 / % 15

2015

% 25

13.558

20.344

% 20 / % 15

2016

% 20

14.424

21.636

% 20 / % 15

2017

% 15

16.350

24.525

% 20 / % 15

 

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşan mükellefler için vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar itibarıyla 1/10’undan, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için 1/5’inden, geliri bunlar dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri için ise işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutardan az olamayacaktır.

 

  Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı

Kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya kazanç elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve kazançlarını vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) olması hâlinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile oranlara göre artırdıkları asgari matrahlar aşağıdaki tutarlardan az olmayacaktır.

 

Yıllar

Matrah Artırım

Oranı

Asgari Artırım

 Tutarı

Beyan Edilecek Matrah Üzerinden Ödenecek Vergi Oranı

2013

% 35

36.190

% 20 / % 15

2014

% 30

38.323

% 20 / % 15

2015

% 25

40.701

% 20 / % 15

2016

% 20

43.260

% 20 / % 15

2017

% 15

49.037

% 20 / % 15

 

 

 

  Katma Değer Vergisi Matrah Artırımı

 Katma değer vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri  beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde, artırım yapılan dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

 

Yıllar

Vergi Artırım

 Oranı

2013

% 3,5

2014

% 3

2015

% 2,5

2016

% 2

2017

% 1,5


 

  Gelir (Stopajı) Kurum (Stopajı) Vergisi Artırımı

 

Mükellefler, gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisini artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak artırıma konu ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz.

 

P Ücret Stopajı Artırımı

Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki oranlardan az olmamak üzere hesaplanacak gelir vergisini artırmaların halinde, ilgili dönemlere ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

 

Yıllar

Vergi Artırım

Oranı

2013

% 6

2014

% 5

2015

% 4

2016

% 3

2017

% 2

 

 

P Serbest Meslek Stopajı, Kira Stopajı Artırımı

Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, ilgili yıl içinde verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde (ilgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeksizin) yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden ayrı ayrı aşağıdaki oranlardan az olmamak üzere hesaplanacak gelir vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin vergi tevkifatı ve incelemesi yapılmayacaktır.

 

Yıllar

Vergi Artırım

Oranı

2013

% 6

2014

% 5

2015

% 4

2016

% 3

2017

% 2

 

 

 

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

 

P İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar,

P Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan mallar,

P Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarla

İlgili olarak işletme kayıtlarının Kanun hükümleri doğrultusunda fiili duruma uygun hale getirilmesi halinde geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.

 

 

BAŞVURU ZAMANI VE ÖDEME SÜRELERİ

 

Kanununun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

 

P Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

 

P  Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine,  belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü aydan başlamak üzere,

 

P Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti bu Kanunun yayımı tarihinin izleyen üçüncü aydan başlamak üzere,

 

P Diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,

şarttır.

 

Ekte yer alan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Yapılandırmaya ilişkin yayımlanacak tebliğler, genelgeler, rehberler ve duyurular web sitemizde güncel olarak bulundurulacaktır.

 

Bilgilerinize sunar,  çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 

 

1 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILAMASINA İLİŞKİN KANUN