Güncel

Mükellefleri “İZAHA DAVET”le ilgili VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas edilmiştir.

Konuyla ilgili 25.07.2017 tarih ve 30134 sayılı Resmi Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 482” yayımlanmış olup tebliğde “İZAHA DAVET”LE ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Ali ŞAHİN
Başkan