İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (14.11.2009 / 27406 R.G.)

news-details

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR

BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLARA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 

Resmi Gazete Sayısı

27406

Resmi Gazete Tarihi

14.11.2009

 

             MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in 5 inci maddesinde geçen “Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla muaccel olan” ibaresi “Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan muaccel” şeklinde değiştirilmiştir.

 

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak, yapılacak bir ay süreli tebligat üzerine kapsama giren borçlarını tam olarak ödemeleri halinde, bu Tebliğ kapsamında Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden usulüne uygun yararlanılmış sayılır.” cümlesi eklenmiştir.

 

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümleri 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Sosyal Medyada Paylaş