Meslek Mensubu Yanında veya Mesleki Ortaklıklarında Staj (Bürolar, Limited ve Anonim Şirketlerde)

Staja başlama dilekçesi
Staja giriş sınavı sonuç belgesi
Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi.
Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
Staj onay belgesi (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)(Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt/faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
Sigortalı işe giriş bildirgesi
Son dönem aylık sigortalı hizmet listesi (adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
Vergi levhası fotokopisi
Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

Meslek Mensubu Denetiminde Staj (Meslek Mensubu Sözleşmeli)

Staja başlama dilekçesi
Staja giriş sınavı sonuç belgesi
Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi.
Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
Staj onay belgesi (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)(Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt/faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
Sigortalı işe giriş bildirgesi
Son dönem aylık sigortalı hizmet listesi (adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ve firma arasında yapılan sözleşme fotokopisi. (staja onay veren meslek mensubu tarafından aslı gibidir şeklinde onaylı olması zorunludur.) Sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması, çalışma usul ve esasları yönetmeliği gereğince sözleşmenin tarihi, bedeli ve konusunun sözleşmede yer alması gerekmektedir.)
Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi
Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)
Şirketin vergi levhası fotokopisi
Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

Meslek Mensubu Gözetiminde Staj (Meslek Mensubu Bordrolu)

Staja başlama dilekçesi
Staja giriş sınavı sonuç belgesi
Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi.
Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
Staj onay belgesi (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)(Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt/faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
Meslek Mensubunun sigortalı işe giriş bildirgesi ve son aylık sigortalı hizmet listesi
Meslek mensubunun şirkette muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair iş yerinden yazı veya yetkisini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi
Adayın Sigortalı işe giriş bildirgesi
Adayın son dönem aylık sigortalı hizmet listesi. (adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi
Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)
Şirketin vergi levhası fotokopisi
Stajyerin görev yazısı (antetli kağıda)
Organizasyon Şeması (fotokopisi)
Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

İmza Yetkili Staj (Muhasebe Müdürü veya Mali İşler Müdürü)

Staja başlama dilekçesi
Staja giriş sınavı sonuç belgesi
Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi.
Emekli Sandığı Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden alınacak belge
Bağ-Kur Kurumunda kaydı olmadığına dair, kurumdan alınacak belge
Erkek adaylardan askerlik durum belgesi veya askerlik terhis belgesi
Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
Sigortalı işe giriş bildirgesi
Stajdan sayılan hizmetlerin yerine getirildiği her iş yerinin ilk ve son aylarına ait sigortalı hizmet belgeleri (sigortalı aylık hizmet belgeleri internetten alınmış barkodlu ve okunaklı olmalıdır.)
SGK onaylı hizmet dökümü
Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığınızı belgeleyen Ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği
Yetkili çalışılan süreyi kapsayan firmanın genel imza sirküleri (Muhasebe işleri ile ilgili çalışan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir.)
İşletmenin ticari merkezini gösterir yetkili çalışan süreyi kapsayan Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi. (http://www.ticaretsicil.gov.tr/) Adresinden edinebilirsiniz
Şirketin vergi levhası fotokopisi
Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

Şahıs Firmasında Staj

Yukarıda istenilen tüm belgeler
Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı veya tutmakla yükümlü oldukları yevmiye defteri, envanter defteri önyüzlerinin noter onalı fotokopileri (vergi dairesinden alınan yazıda işletmenin ticari faaliyet adresinin de belirtilmiş olması gerekmektedir.)

Yurt Dışı Merkezli Yabancı Şirketlerde Staj

Yukarıda istenilen tüm belgeler
Son verilen kurumlar vergisi beyannamesi
Şirketin ticaret odası'ndan alınacak faaliyet belgesi
Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi
Şirketin Türkiye’de başka şubesi olmadığına dair Ankara Ticaret Odasından alınacak yazı

İktisadi İşletmelerde Staj

Yukarıda istenilen tüm belgeler
Son verilen Kurumlar, KDV beyannamelerinin fotokopisi
Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

Meslek Mensubu Yanında veya Mesleki Ortaklıklarında Staj (Şahıs Büroları ve Büro Ortaklıkları)

İşyeri Değişikliği Dilekçesi
Ayrılmış olduğunuz işyerinden sigortalı ayrılış belgesi
Ayrılmış olduğunuz aya ait sigortalı hizmet belgesi
Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir. (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır.) Kapalı Zarf ile dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez
SGK onaylı sigorta hizmet dökümü. (Bu belge, işyeri değişikliklerinde ve staj sonunda verilir.)
Yeni işyerine ilişkin işe giriş belgesi
Yeni işyerine ait son dönem aylık sigortalı hizmet listesi .(adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
Vergi levhası fotokopisi
Staj onay belgesi (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)(Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt/faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi
Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

Meslek Mensubu Denetiminde Staj (Meslek Mensubu Sözleşmeli)

İşyeri Değişikliği Dilekçesi
Ayrılmış olduğunuz işyerinden sigortalı ayrılış belgesi
Ayrılmış olduğunuz aya ait sigortalı hizmet belgesi
Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir. (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır.) Kapalı Zarf ile dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez
SGK onaylı sigorta hizmet dökümü. (Bu belge, işyeri değişikliklerinde ve staj sonunda verilir.)
Yeni işyerine ilişkin işe giriş belgesi
Yeni işyerine ait son dönem aylık sigortalı hizmet listesi .(adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi
Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)
Şirketin vergi levhası fotokopisi
Staj onay belgesi (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)(Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt/faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi
Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ve firma arasında yapılan sözleşme fotokopisi. (staja onay veren meslek mensubu tarafından aslı gibidir şeklinde onaylı olması zorunludur.) Sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması, çalışma usul ve esasları yönetmeliği gereğince sözleşmenin tarihi, bedeli ve konusunun sözleşmede yer alması gerekmektedir.)
Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

Meslek Mensubu Gözetiminde Staj (Meslek Mensubu Bordrolu)

İşyeri Değişikliği Dilekçesi
Ayrılmış olduğunuz işyerinden sigortalı ayrılış belgesi
Ayrılmış olduğunuz aya ait sigortalı hizmet belgesi
Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir. (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır.) Kapalı Zarf ile dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez
SGK onaylı sigorta hizmet dökümü. (Bu belge, işyeri değişikliklerinde ve staj sonunda verilir.)
Yeni işyerine ilişkin işe giriş belgesi
Yeni işyerine ait son dönem aylık sigortalı hizmet listesi .(adres kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait aylık sigorta prim bildirgesi fotokopisi)
Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi
Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)
Şirketin vergi levhası fotokopisi
Staj onay belgesi (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)(Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt/faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi
Meslek mensubunun sigortalı işe giriş bildirgesi ve son aylık sigortalı hizmet listesi
Meslek mensubunun şirkette muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair iş yerinden yazı veya yetkisini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi
Stajyerin görev yazısı (antetli kağıda)
Organizasyon Şeması (fotokopisi)
Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

Şahıs Firmasında Staj

Yukarıda istenilen tüm belgeler
Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı veya tutmakla yükümlü oldukları yevmiye defteri, envanter defteri önyüzlerinin noter onalı fotokopileri (vergi dairesinden alınan yazıda işletmenin ticari faaliyet adresinin de belirtilmiş olması gerekmektedir.)

Yurt Dışı Merkezli Yabancı Şirketlerde Staj

Yukarıda istenilen tüm belgeler
Son verilen kurumlar vergisi beyannamesi
Şirketin ticaret odası'ndan alınacak faaliyet belgesi
Şirketin kuruluş gazetesi fotokopisi
Şirketin Türkiye’de başka şubesi olmadığına dair Ankara Ticaret Odasından alınacak yazı

İktisadi İşletmelerde Staj

Yukarıda istenilen tüm belgeler
Son verilen Kurumlar, KDV beyannamelerinin fotokopisi
Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

Meslek Mensubu Denetiminde Staj (Meslek Mensubu Sözleşmeli)

Meslek Mensubu Değişikliği Dilekçesi
Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir. (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır.) Kapalı Zarf ile dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez
Staj onay belgesi (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)(Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt/faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi
Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ve firma arasında yapılan sözleşme fotokopisi. (staja onay veren meslek mensubu tarafından aslı gibidir şeklinde onaylı olması zorunludur.) Sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması, çalışma usul ve esasları yönetmeliği gereğince sözleşmenin tarihi, bedeli ve konusunun sözleşmede yer alması gerekmektedir.)
Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

Meslek Mensubu Gözetiminde Staj (Meslek Mensubu Bordrolu)

Meslek Mensubu Değişikliği Dilekçesi
Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir. (TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır.) Kapalı Zarf ile dilekçe ekinde teslim edilmelidir. Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez
Staj onay belgesi (Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş, TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir.)(Staja onay veren meslek mensubu, mesleki şirket ( A.Ş, LDT.) Ortağı ise, Şirketin son ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve Ortaklık Oda Kayıt Sureti. (imzayı atan yetkili şirket ortağı olmak zorundadır.)
Tek kişi Staj Belgesi (Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
Meslek mensubunun bağlı bulunduğu odadan alınacak oda kayıt/faaliyet belgesi. (son 3 ay içinde alınmış aslı)
Meslek mensubunun ruhsat fotokopisi
Meslek mensubunun sigortalı işe giriş bildirgesi ve son aylık sigortalı hizmet listesi
Meslek mensubunun şirkette muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair iş yerinden yazı veya yetkisini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi
Stajyerin görev yazısı (antetli kağıda)
Organizasyon Şeması (fotokopisi)
Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir

Staj Dosyası Başka Bir İlde Olan ve Ankara Odasına Nakil Gelmek İsteyen Adaylar

Ankara iline ait ikametgah
Nakil talebini anlatan dilekçe ile Odamıza başvuruları halinde nakil işlemleri yapılmaktadır. İlgili dilekçeye istinaden adayın dosyası Odasından istenmektedir. Dosya gelince incelenmekte ve adaya yazı ile bilgi verilmektedir. Bu nedenle dilekçede mutlak iletişim bilgileri olmalıdır.

Nüfus Bilgi Değişikliği İçin Gerekli Belgeler

Soyadı değişikliği dilekçesi
Yeni nüfus cüzdanı sureti(Noter onaylı veya muhtardan onaylı)
Evlilik cüzdanı veya boşanma kararına ilişkin mahkeme kararı

Askere Giderken veya Askerden Dönünce Yapılması Gerekenler

Staj hakkı ile ilgili dilekçe
Sınav hakkı ile ilgili dilekçe

Stajı Devam Eden Adaylarda Askerlik Tecil Talep İşlemleri

Tecil talep dilekçesi
Askerlik şubesinden veya e-Devletten alınmış son askerlik durum belgesi
Nüfuz cuzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi
En son iş yerine ait son SSK aylık bildirgesi

Ev Adresi Değişikliğinde

Odamızı arayarak TEOS sistemi üzerinden adres güncellemesi yaptırmanız gerekmektedir

İşyeri Adres Değişikliğinde (SMMM Bürolarında)

Adres değişikliği dilekçesi
Yoklama tutanağı ve doğru adresli vergi levhası fotokopisi
Doğru adresli SSK hizmet listesi

İşyeri Adres Değişikliğinde (Şirketlerde)

Adres değişikliği dilekçesi
Ticaret Sicil Gazetesi ve doğru adresli vergi levhası fotokopisi
Doğru adresli SSK hizmet listesi

Unvan Değişikliğinde

Unvan değişikliği dilekçesi
Unvan değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesi
Yeni unvanlı vergi levhası fotokopisi
Yeni unvanlı imza sirküleri
Doğru adresli SSK hizmet listesi