İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (24.08.2011 / 28035 R.G.)

news-details

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR

BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

 

Resmi Gazete Sayısı

28035

Resmi Gazete Tarihi

24.08.2011

 

MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kamu alacaklarından vazgeçilmesi şeklinde olmayan;” ibaresinden sonra gelmek üzere “sigorta primi işveren hissesi teşviki,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından proje ve faaliyetleri karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarına sağlanan veya 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden önce başlayıp devam eden nakdi olmayan Devlet yardımı, teşvik ve destekler bu Tebliğ kapsamında bulunmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, borçları tecil ve taksitlendirilmemiş ya da yapılandırılmamış olan işverenler, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden; muaccel prim ve idari para cezası borçları kesilip Kuruma aktarıldıktan sonra, varsa kalan kısmı üzerinden yararlandırılabilir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümleri 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş