Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.06.2013 / 28691 R.G.)

news-details

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

Resmi Gazete Sayısı

28691

Resmi Gazete Tarihi

28.06.2013

 

MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Eğitim gördüğü okulun Türkiye’deki lise, ön lisans, lisans veya yüksek lisans seviyesinde olduğunu gösteren, YÖK veya Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim Ataşeliği veya Ülkemizin Dış temsilciliklerinden alınacak belge,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sosyal Medyada Paylaş