Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ (12.05.2010 / 27579 R.G.)

news-details

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA

BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK

ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ

 

Resmi Gazete Sayısı

27579

Resmi Gazete Tarihi

12.05.2010

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarının belirlenmesi ve bu oranların belirlenmesinde esas alınan kriterleri düzenlemektir.

             (2) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesinde sayılan kurum, kuruluş ve bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işlerine uygulanacak asgari işçilik oranları ile ilgili işlemleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 117 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

             Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

             Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

             Ünite: Kurumun ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü/Sosyal Güvenlik Merkezini,

             İdare: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesinde sayılan kurum, kuruluş ve bankaları,

             İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,

             Meslek Mensubu: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğince ruhsat verilmiş, çalışanlar kütüğüne kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirleri,

             Asgari İşçilik Oranı: İhale mevzuatına göre yaptırılan işlerde istihkak tutarı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise maliyet bedeli içerisindeki asgari işçilik miktarının yüzdesini,

             ifade eder.

             Çeşitli işkollarının asgari işçilik oranları

             MADDE 4 – (1) Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının Ünitece araştırılmasında veya meslek mensupları tarafından ihale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işyerlerinden dolayı işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda rapor düzenlenirken ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitinde dikkate alınmak üzere, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca çeşitli işkollarına ilişkin belirlenen oranlar, bu Tebliğ eki listede yayımlanmıştır.

             (2) Ünitelerce yapılacak araştırma işleminde veya meslek mensuplarınca işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda düzenlenecek raporlarda ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda yapılacak incelemelerde, söz konusu işkolları ile ilgili olarak bu listede belirtilen oranlar esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

             Listede oranları bulunmayan işler

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki listede asgari işçilik oranı bulunmayan işler ile İdarece akreditif bedeli ödenmek ya da ihale bedeli dışında kısmen veya tamamen malzeme verilmek suretiyle yaptırılan işlere ait asgari işçilik oranları, Komisyonca tespit edilecektir. Ayrıca, oranı belli olmayan işler hakkında Üniteler veya Meslek Mensupları ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılacak işlemlerde, listede benzer bir iş için belirlenmiş olan oran dikkate alınamayacağı gibi, daha önce Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca başka bir işyerinde yapılan iş dolayısıyla belirlenmiş olan oran da dikkate alınamayacaktır.

             (2) Ancak, tek sözleşme ile yapılan ihale konusu işin birden fazla işkolunu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının Tebliğ eki listede mevcut olması durumunda, işverenin yazılı isteği de olmak kaydıyla, yapılacak işlemde bu işlerin en yükseğine ilişkin oran dikkate alınacaktır.

             (3) Meslek mensuplarınca rapor düzenlenmek üzere defter ve belgeleri incelenen işlere ait oranların bu Tebliğ eki listede bulunmaması halinde, oranın Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenmesi amacıyla tespite konu işe ait olup, İdarece her sayfası onaylanmış son hak- ediş raporu ve oranın tespiti için gerekli olan diğer belgeler (sözleşme, iş bitirme belgesi vb.) meslek mensubunca ilgili Üniteye dilekçe ekinde verilecek, Ünitece de, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenecek oran ilgili meslek mensubuna bir yazı ile bildirilecek, işverene de ayrıca tebliğ edilecektir. Bu fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için, işveren ile işyeri kayıtlarını inceleyecek olan meslek mensubu arasında bu konuda düzenlenen sözleşmenin aslı veya noterden onaylı bir sureti, asgari işçilik oranının belirlenmesine ilişkin meslek mensubunun dilekçesi ekinde Kuruma ibraz edilecektir.

             Çeşitli iş kollarının asgari işçilik oranları

             MADDE 6 – (1) Ünitece yapılacak “Ön değerlendirme” ve “Araştırma” işlemlerinde meslek mensuplarınca yapılacak incelemelerde ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenecek olan raporlarda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Tebliğ ekindeki asgari işçilik oranlarının dikkate alınması gerektiğinden, Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren (bu tarih dahil) başlayan işler ile ilgili olarak Tebliğ eki listede bulunan yeni oranlar esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

             (2) Diğer taraftan, Tebliğ eki asgari işçilik oranlarını gösterir listede, bazı işkollarının asgari işçilik oranları eski oranlara göre düşmüş, bazıları ise yükselmiş olduğundan, Tebliğin yayımlandığı tarihten önce başlayıp Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra biten/bitecek olan işlerle ilgili olarak Kurumca yapılmış olan işlem kesinleşmemiş olmak kaydıyla, eski oranla yeni oran kıyaslanarak düşük olan orana göre işlem yapılacaktır.

             (3) Buna karşılık, 29/9/2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ” ile bahse konu Tebliğde değişiklik yapılmasına dair 22/6/2006 tarihli ve 26206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ eki listelerdeki asgari işçilik oranları dikkate alınarak hesaplanan prim borcu tahsil edilmiş veya prim borcu idari aşamada kesinleşmiş ise, bu işlerle ilgili olarak yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının tespiti amacıyla yeni bir ön değerlendirme veya araştırma işlemi yapılmayacaktır.

             (4) Ön değerlendirme veya araştırma işlemi sonucunda hesaplanan prim borcu tebliğ edilmemiş veya tebliğ edildiği halde Kurumumuza itiraz edilmiş ya da yapılan itirazlar üzerine Ünite itiraz komisyonlarınca verilen kararlar henüz işverenlere tebliğ edilmemiş veya tebliğ edilmekle beraber bir aylık Kuruma itiraz süresi ya da mahkemeye dava açma süresi dolmamış ise, bu haller kesinleşmemiş işlem olarak değerlendirilecektir.

             Eski tebliğ hükümleri

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, 29/9/2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ” ile bahse konu Tebliğde değişiklik yapılmasına dair 22/6/2006 tarihli ve 26206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ve eki listeler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ

 

   Sıra
No

İŞ KOLU

Asgari
İşçilik
Oranı (%)

 

AĞAÇ-BAHÇE-ORMAN-PARK

 

1

Ağaç dikimi (makineli)

10

2

Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makinesiz)

20

3

Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makineli)

10

4

Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makinesiz)

30

5

Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makineli)

7

6

Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makineli - arazöz)

6

7

Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makinesiz)

30

8

Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makineli)

10

9

Ağaçtan kozalak toplama

35

10

Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makineli)

6

11

Arazi sulama (cebri sulama)

30

12

Arazi sulaması (motopomp ve boru ile)

10

13

Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile)

9

14

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makineli)

6

15

Aşı çalışması

35

16

Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz)

35

17

Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makineli)

10

18

Bank ve çöp kovası imalat ve montajı

9

19

Biçer Döver ile hasat

8

20

Budama işi  (makas, testere vs.)

35

21

Budama işi (makineli)

10

22

Çalı veya çiçek dikimi

 

 

a) Çalı veya çiçek yükleniciye ait ise

9

 

b) Çalı veya çiçek İdarece verilir ise

30

23

Çobanlık Hizmetleri, hayvan bakımı

30

24

Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makineli)

6

25

Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinesiz)

35

26

Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makineli)

10

27

Fidan Dikilmesi 

 

 

a) Fidanların müteahhitçe temin edilmesi halinde

9

 

b) Fidanların İdarece verilmesi halinde               

30

28

Fidanlık bakım işi

35

29

Fidanların araziye dağıtımı

25

30

Futbol sahası çimlendirilmesi işi

15

31

Halı döşenmesi (spor sahalarına)

12

32

İlaçlama (işçi ile) (sırt pülverizatörü ile)

20

33

İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile)

8

34

Orman ürünlerinin depoda istifi (makineli)

7

35

Ormanda boylama ve mesaha ölçümü işi

15

36

Ot - saman - sap balyalama işi (makineli)

10

37

Ot alma - ot biçilmesi fidan diplerinin çapalanması (makinesiz)

35

38

Ot biçilmesi (makineli)

10

39

Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması ve sevk için vasıtaya

yüklenmesi

10

40

Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makineli)

7

41

Park,  refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması (elle, hortumla)

30

42

Parklarda oyun grupları

9

43

Park inşaatı (komple)

12

44

Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında)

35

45

Rulo çim temini ve serilmesi

12

46

Süt Sağımı (makinesiz)

30

47

Süt Sağımı (makineli)

6

48

Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (işçi ve makineli)

25

49

Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (makineli)

15

50

Şelale inşaatı

10

51

Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz)

30

52

Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinesiz)

30

53

Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makineli)

10

54

Teraslama (makinesiz)

30

55

Teraslama (makineli)

10

56

Yanık orman sahası örtü temizliği (insan gücüyle)

30

57 

Yanık orman sahası örtü temizliği (makine ile - buldozer greyder vs.)

4

58

Yeşil alanların bakımı (sulama, çapalama, çimlerin biçilmesi)

20

 

AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETRO KİMYA - RAFİNERİ

 

1

Akaryakıt depolama tankları tesisi

9

2

Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı

9

3

Akaryakıt tankları katodik koruma,

9

4

Akaryakıt ham petrol dolum ve boşaltım tesisi (komple)

9

5

Doğalgaz boru hattı (şehir içi malzemeli)

8

6

Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması

12

7

Rafineri tank gövde saç değişimi kumlama (boya dâhil)

12

8

Rafineri ve petro kimya tesisleri

9

9

Şehirlerarası doğalgaz boru hattı inşaatı karada ve denizde (malzemeli)

6

10

Şehir içi doğalgaz abone bağlantı hattı

10

11

Şehirlerarası akaryakıt boru hattı inşaatı karada ve denizde (malzemeli)

6

12

Şehirlerarası ham petrol boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli)

6

 

BARAJ - GÖLET - SULAMA

 

1

Baraj onarımı (kaya dolgu baraj) (komple)

6

2

Barajlar, göletler inşaatı (beton baraj), komple (dolgu-tünel-savak)

6

3

Barajlar, göletler inşaatı (toprak dolgu baraj), komple (dolgu-tünel-savak)

5

4

Barajlar, göletler inşaatı (kaya dolgu baraj), komple (dolgu-tünel-savak)

5

5

Baraj onarımı (beton) (komple)

7

6

Baraj onarımı (toprak dolgu) (komple)

5

7

Barajda gentomat uygulaması

5

8

Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi

8

9

Dolu savak inşaatı (komple)

6

10

Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.)

9

11

Regülâtör inşaatı (komple)

6

12

Riprap yapılması (barajlarda su tarafına yapılan istifsiz kaya dolgu)

6

13

Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (hafriyat, boru, dolgu dâhil borulu sistem)

8

14

Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi)

6

15

Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (klasik sistem-dikdörtgen-trapez kesitli-beton)

9

16

Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (sprinker sistem, damlama sistemi)

9

17

Sulama tesisi sifon yapılması

10

 

BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV ve Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon, Eski Eser vb.)

 

1

Ahşap palet yapımı

10

2

Ahşap palet tamiri

15

3

Ahşap yapı karkası

15

4

Banka şubesi iç dekorasyon (tadilat, tamirat vs.)

13

5

BİNA - Açık hava müzesi teşhir alanı düzenlenmesi işleri (beton)

8

6

BİNA - Ahşap kaplama işi

11

7

BİNA - Ahşap parke yapılması

15

8

BİNA - Alabalık üretim istasyonu inşaatı

9

9

BİNA - Aerodinamik laboratuar inşaatı

9

10

BİNA - Alüminyum camekân veya asma tavan yapımı

12

11

BİNA - Alüminyum giydirme dış cephe yapımı

12

12

BİNA - Alüminyum doğramadan pencere yapımı

12

13

BİNA - Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine)

10

14

BİNA - Akrilik antiskid zemin kaplama

10

15

BİNA - Andezit plak taş döşenmesi

10

16

BİNA - Anıt mezar inşaatı

10

17

BİNA - Asansör revizyonu

12

18

BİNA - Asansör tesisatı (yeni)

7

19

BİNA - Atletizm pisti sentetik kaplama işi (altyapı hariç)

10

20

BİNA - Banko yapılması işi

11

21

BİNA - Bayrak direği yapılması (boya dâhil)

10

22

BİNA - Beton, kalıp, betonarme demiri (münferit)

9

23

BİNA - Cam takılması işi (cam temini ve takılması)

10

24

BİNA - Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi)

10

25

BİNA - Depreme dayanıklılık kontrolü (tabanca ile beton mukavemet ölçümü)

7

26

BİNA - Depreme karşı güçlendirme işi

12

27

BİNA - Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı

9

28

BİNA - Elektrik tesisatı

10

29

BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile)

5

30

BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile)

15

31

BİNA - Granit Plak döşenmesi

10

32

BİNA - Su basman altı temel imalatı

9

33

BİNA - İnce inşaat (kabası biten veya natamam inşaatın tamamlanması )

10

34

BİNA - İnce yonu taş kaplama yapılması

16

35

BİNA - Elektrikli yangın ihbar tesisi

10

36

BİNA-  Prefabrik öngerilmeli imalat ve montajı

7

37

BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (komple)

7

38

BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (çevre düzenleme dâhil)

7,3

39

BİNA - Betonarme karkas inşaat (komple)

9

40

BİNA - Yığma inşaat (komple)

12

41

BİNA-  Anahtar, kapı kolu, menteşe, kilit, vasistas, ispanyolet vs.

9

42

BİNA - Karo mozaik, karo fayans veya kaplama işi

10

43

BİNA - Karot alma

6

44

BİNA - Laminant parke döşemesi

10

45

BİNA - Paratoner tesisatı işi

10

46

BİNA - Kurşun ve bakır kaplama

10

47

BİNA - Yıkım ve söküm (insan gücü ile)

30

48

BİNA - Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile)

6

49

BİNA - Doğalgaza dönüşüm (daire kombili)

8

50

BİNA - Doğalgaz veya Fuel-oil'e dönüşüm (merkezi sistem-apartman kazanlı)

10

51

BİNA - Traverten kaplama

10

52

BİNA - Boya veya badana yapılması

15

53

Bina dış cephesinin mantolanması (strafor-foam board tipi malzeme vs)

10

54

Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) (makinesiz)

30

55

Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) (makineli)

10

56

Bilgi teknolojisi alt yapı inşaatı

9

57

Brülör tesisatı

7

58

Brülör tesisatı onarımı

10

59

Büst yapımı

25

60

Cami inşaatı (binada dâhil komple)

10

61

Cami minaresi inşaatı (betonarme)

9

62

Cami minaresi inşaatı (saç demir konstrüksiyon)

10

63

Cami minaresi inşaatı (tuğla)

16

64

Cami minaresi inşaatı (yontma taşı)

16

65

Cami şadırvan-çeşme inşaatı

10

66

Çamaşırhane tesisatı onarımı

8

67

Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği

30

68

Çatı yağmur olukları temini ve montajı

9

69

Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme

15

70

Çatıların alüminyum ile kaplama işi

10

71

Çelik çatı yapımı

9

72

Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli) 

12

73

Çelik konstrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı

9

74

Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri

10

75

Çeşitli demir konstrüksiyon yapımı ve boyası

10

76

Çeşitli bina tadilat, tamirat ve onarımları (inşaat, tesisat ve elekt. komple)

13

77

Çimento fabrikası komple inşaatı  (mekanik, elektrik montaj dâhil)

8

78

Cila Yapılması (fırça ve rulo ile)

15

79

Cila Yapılması (makineli)

7

80

Çok katlı otopark inşaatı

9

81

Dekorasyon işleri

11

82

Demir korkuluk yapılması

10

83

Dış cephede mermer kaplama

12

84

Doğalgaz santrali inşaatı (komple) 

7

85

Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile)

30

86

Elektrik tesisatı onarımı

12

87

Endüstri tesisleri inşaatı (betonarme silolar)

9

88

Endüstri tesisleri inşaatı (betonarme soğutma kuleleri, bacalar)

10

89

Endüstri tesisleri inşaatı (termik santral) (mekanik, elektrik montajı dahil)

8

90

Eski eser görünümlü bina inşaatı

12

91

Fabrika elektrik kuvvet tabloları

6

92

Fabrika elektrik kuvvet tesisatı

6

93

Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı)

20

94

Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar)

30

95

Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar)

9

96

Fotosel, otomatik kapı yapılması

9

97

Futbol-Voleybol-Basketbol direk file ve potaları

9

98

Fümigasyon yapılması (ihraç edilen tahtaların ilaçlanması ve damgalanması)

10

99

Güneş enerjisi santrali inşaatı (komple)

9

100

Güneş enerjisi tesisatı işi

10

101

Hasır çelik

6

102

Hastane tesisatı, oksijen, azot, vakum tesisatı

10

103

Hastane tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot)

12

104

Havalandırma ve klima tesisatı

8

105

Havalandırma ve klima tesisatı onarımı

12

106

Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı

10

107

Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı)

10

108

Havuz inşaatı (yangın)

9

109

Her türlü tarihi yapının restorasyonu (inşaat kısmı)

20

110

Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makineli) 

5

111

İzolasyon işleri (cam tülü, kanaviçe, cam yünü) (boru ve depo)

10

112

İzolasyon işleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton)

7

113

Kalorifer tesisatı

7

114

Kalorifer tesisatı onarımı

10

115

Kapalı garaj inşaatı

9

116

Kapalı spor salonu inşaatı

9

117

Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (PVC alüminyum vb.)

12

118

Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (ahşap)

15

119

Katı atık depolama tesisi (her şey dâhil)

7

120

Katı atıkların ayrıştırma tesisi (inşaatı)

9

121

Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi

11

122

Kutu profillerle kapı, pencere yapımı

10

123

Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar nakil işinin komple yapımı

25

124

Merdiven basamaklarına karo kaplaması

10

125

Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar

10

126

Mezarlık bakımı

30

127

Mezbaha inşaatı (komple)

9

128

Mimari maket yapımı

20

129

Mutfak Tesisatı

7

130

Mutfak Tesisatı Onarımı (soğuk odalar dahil)

10

131

Müşterek tesisat (bina içi)

8

132

Müşterek tesisat onarımı

12

133

Otomatik kontrol tesisatı

7

134

Otomatik kontrol tesisatı onarımı

10

135

Ondolin çatı örtüsü

10

136

PVC yer döşemesi, jeotekstil ve jeomebran kaplama

5

137

PVC profil, ısıcam temini ve takılması

10

138

Rüzgar Enerji santrali (inşaatı)

9

139

Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil)

2

140

Sayding dış cephe kaplama

10

141

Sera inşaatı  (çelik konstrüksiyon ile) (cam takılması veya naylon kaplanması)

9

142

Seramik döşenmesi (yatay ve düşey satıhlarda)                                                                                                                                          

 

 

a) Malzemeli                                                         

10

 

b) Malzeme İdareden

30

143

Sera inşaatı (prefabrik sistemle)

7

144

Sıhhi tesisat (daire içi)

9

145

Sıhhi tesisat onarımı

12

146

Slaj çukuru inşaatı (beton)

9

147

Soğuk hava deposu inşaatı (komple)

7

148

Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması

7

149

Spor salonu zemininin ahşap parke ile kaplanması

15

150

Stadyum içinde tartan pist yapımı

9

151

Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester)

6

152

Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makineli)

7

153

Tel örgü işleri (kafes, tel vb.)

 

 

a) Malzemeli

9

 

b) Malzeme İdareden

30

154

Telesiyej, teleferik montaj işi

9

155

TV kulesi inşaatı (betonarme)

9

156

TV kulesi inşaatı (çelik konstrüksiyon)

10

157

Üstü kapalı semt pazarı yapımı

9

158

Vahşi çöp depolama saha ıslahı veya rehabilitasyonu

5

159

Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon)

9

160

Yürüyen merdiven tesisi

7

161

Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inşaatı

8

 

DENİZ - DERE - LİMAN - İSKELE - MENDİREK

 

1

Balık üretim tesisi inşaatı

10

2

Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı (malzemeli)

6

3

Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının Deniz dibine montajı (malzemeli)

5

4

Deniz tahkimat inşaatı (istifli)

8

5

Deniz tahkimat inşaatı (istifsiz)

6

6

Deniz iskele inşaatı

6

7

Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama)

6

8

Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı)

9

9

Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makineli)

4

10

Dere onarımı (sel hasarlı) (kârgir istinat duvarı)

18

11

Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama

6

12

İskele onarımı

7

13

İskele, köprü, liman vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının katodik korunmasının incelenmesi ve

rapora bağlanması

15

14

Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar)

 

 

a) İstifli

8

 

b) İstifsiz

6

15

Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar)

9

16

Liman ve balıkçı barınağı inşaatı

6

17

Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri

7

18

Tersane hücumbot kızak yolu inşaatı

9

19

Usturmaca yapılması (lastik tamponla)

5

 

ELEKTRİK - MONTAJ

 

1

Ag - Og elektrik tesisi bakım onarımı

9

2

Ag - Og elektrik tesisi demontaj işi

9

3

Ag - Og elektrik tesisi demontaj + montaj işleri

18

4

Ag - Og elektrik tesisi ve ENH montaj işleri

 

 

a) Beton direkli

6

 

b) Galvanizli direk ve ağaç direkli

6

 

c) Kaynaklı demir direkli

8

5

Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi

15

6

Alt yapı haberleşme hattı şehir dışı (komple) (malzemeli)

6

7

Alt yapı haberleşme hattı şehir içi (komple) (malzemeli)

7

8

Alt yapı haberleşme hattı şehir içi onarım (komple) (malzemeli)

9

9

Ana besleme hatlarının onarımı

9

10

Ana dağıtım panolarının tadilatı