Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.10.2010 / 27727 R.G.)

news-details

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete Sayısı

27727

Resmi Gazete Tarihi

12.10.2010

 

   
   

             MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 108 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olanlar” ibaresi, “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç diğer alt bentlerine tabi olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

 

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe, Ek-2’den sonra gelmek üzere ekli Ek-2/A eklenmiş ve aynı Yönetmeliğin ekleri Ek-5 ve Ek-9 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

             MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin;

             a) 1 inci maddesi 1/10/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             b) 2 nci maddesi ile eklenen Ek-2/A 12/5/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             c) 2 nci maddesi ile değiştirilen Ek-5 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             ç) 2 nci maddesi ile değiştirilen Ek-9 ve diğer hükümleri yayımı tarihinde,

             yürürlüğe girer.

 

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/5/2010

27579

 

 

 E K L E R

Ek-2A

Ek-5

Ek-5 Açıklamalar

Ek-9

Ek-9 Devam Sayfası

Ek-9 Açıklamalar

Sosyal Medyada Paylaş