Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.04.2012 / 28267 R.G.)

news-details

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete Sayısı

28267

Resmi Gazete Tarihi

17.04.2012

 

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Genel Müdürlük: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bir yıllık süreyi aşan sigortalı çalışmalar ise her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan kanunen geçerli kayıt ve belgeler ile kanıtlanmak şartıyla dikkate alınabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiş ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatler, örneği Kurumca belirlenen belge ile elektronik ortamda Kuruma gönderilir. Gönderilen bu belge işverence görüntülenebildiğinden, çalışılmadığına dair bildirimin Kuruma gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin;

a) Başlığı, “Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi ve hesaplanması” olarak değiştirilmiştir.

b) Birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kanunun ek 5 inci maddesinde yer alan tarım ve orman işlerinde süreksiz olarak çalışan sigortalılara; iş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olmaları, sigortalılıklarının sona ermemiş olması ve prim ve prime ilişkin herhangi bir borcunun bulunmaması şartıyla bu Kanuna göre iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği,”

c) Dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesindeki “fıkrası” ibaresi “fıkrasının” şeklinde, (c) bendindeki “Viziteye çıktığı” ibaresi “Sağlık hizmet sunucusuna müracaat ettiği” şeklinde değiştirilmiş ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir veya birden fazla işyerinde çalışan sigortalının istirahatli olduğu dönemde işverenleri tarafından işyerlerinde çalışıp çalışmadığı,”

ç) Onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan istirahat raporlarıyla birlikte, istirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışmadığına dair yazılı veya elektronik ortamda beyanı istenir, bunların dışında bilgi ve belge istenmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması, iş yerini kapatması veya devretmesi şartı aranmaz. Örneği Kurumca hazırlanacak tahsis talep dilekçesini doğrudan Kuruma vermesi veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda göndermesi gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Sigortalının bildirilmesi gereken kanuni süre içerisinde meydana gelen iş kazalarında, Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İkinci ve üçüncü fıkralardaki sigortalıların sevk işlemi yapılıp da aylık bağlanmadan önce prim borçlarını ödemesi ve malul sayılmaları durumunda, sevk işlemlerine ilişkin masraflar Kurumca karşılanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci ve 56 ncı maddesinin dördüncü fıkralarındaki “sigortalının bir adet belgelik fotoğrafı ve” ibaresi metinden çıkartılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ölüm toptan ödemesi yapılabilmesi için, hak sahiplerinin örneği Kurumca hazırlanacak tahsis talep dilekçesini doğrudan Kuruma vermesi veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda göndermesi gerekir.”

“(5) Sigortalının toptan ödeme tutarına, varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri dahil edilir. Ancak, kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Durumu 86 ncı maddeye uygun olan sigortalının, tedavi gördüğü sağlık tesislerinden alacağı raporlarda belirtilen tedavi ve istirahat sürelerine ait, Kanuna göre hak kazandığı geçici iş göremezlik ödenekleri ve emzirme ödeneği, bu ödeneklere ait belgelerin ilgili ülkede bulunan Ülkemiz dış temsilciliklerince onanması halinde Kurumca ayrıca tasdik edilme şartı aranmaksızın Türk Lirası olarak ödenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan “kesinleşen” ibaresi metinden çıkartılmış, fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve ondördüncü fıkrasında yer alan “50” sayısı “30” olarak değiştirilmiştir.

“h) Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için idare mahkemesi kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ödenmesi halinde, mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar tarihinden itibaren,”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (i) bendi eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için idare mahkemesi kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ödenmesi halinde mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar tarihinden itibaren,”

“(5) Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla kesinti yapmaya, kesinti oranını % 5 oranına kadar belirlemeye yetkilidir. Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğ ile belirler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “sigortalı işe giriş bildirgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sigortalı işten ayrılış bildirgesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalıların hak sahiplerine bağlanan ölüm aylıklarında bir veya iki hak sahibi için ödenecek alt sınır aylıklarının sigortalının aylığından fazla olması halinde, sigortalının aylığı, tamamı dağıtılacak şekilde hak sahiplerine hisseleri oranında ödenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesinde yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresinden önce gelmek üzere “ilgili” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Bazı sigortalıların prim ödeme gün sayıları

GEÇİCİ MADDE 30 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan köy muhtarları, (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan tarımsal faaliyette bulunanlar, Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalılar ile Kanunun geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında isteğe bağlı sigorta primi ödeyen kadın sigortalılardan alınacak prim miktarına bakılmaksızın ay içinde sigortalılığın başlaması ve sona ermesi halleri hariç olmak üzere prim ödeme gün sayısı 30 gün olarak kabul edilir.”

“Aylık ve gelirlerin birleşmesi

GEÇİCİ MADDE 31 – (1) İştirakçiliği Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerinin Kanunun yürürlük tarihinden önce;

a) Bir dosyadan gelir veya aylık almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanması halinde; eski ve yeni sigortalılık halinin aynı olması durumunda Kanunun 54 üncü maddesi, farklı olması durumunda ise Kanunun yürürlük tarihinden önceki kanunların mülga hükümleri uygulanır.

b) Birden fazla dosyadan gelir ve aylık almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanması halinde, yeni bağlanacak dosyadaki gelir ve aylık miktarı da dahil olmak üzere (a) bendinde belirtilen şekilde mukayese işlemi yapılarak en düşük miktarlı dosya kapsamdan çıkarılır.

(2) (a) ve (b) bentlerine göre yapılan değerlendirme sonucunda, tercih durumları hariç olmak üzere sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek gelir ve aylıklara ilişkin dosya sayısı ile gelir ve aylık miktarı, Kanunun yürürlük tarihinden önceki dosya sayısı ile gelir ve aylık miktarının altında olamaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4, Ek-5 ile Ek-9’un açıklamalar kısmı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

E K L E R

Ek 4 İşe Giriş 4ab

Ek-5 4a İşten Ayrılış

Açıklama 5 4ab Arka Yüz Açıklamalar

Ek-9 Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Arka Yüzü

 

Sosyal Medyada Paylaş