Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.01.2015 - 29253 R.G.)

news-details

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI

TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE

TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

Resmi Gazete Sayısı

29253

Resmi Gazete Tarihi

31.01.2015

 

MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki “senedin ilk satışında” ibaresi “elektronik ürün senedinin işlem gördüğü borsa tarafından gönderilecek bilgiler çerçevesinde” şeklinde, aynı Tebliğin Geçici 3 ncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “1/1/2015” tarihi ise “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ  1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Sosyal Medyada Paylaş