5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (10.02.2013 / 28555 R.G.)

news-details

          Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b)

BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN

TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

Resmi Gazete Sayısı

28555

Resmi Gazete Tarihi

10.02.2013

 

MADDE 1 – 12/6/2010 tarihli ve 27609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sosyal Medyada Paylaş