Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Deşiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (23.11.2008 / 27063 R.G.)

news-details

             Sosyal Güvenlik Kurumundan:

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL

VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

Resmi Gazete Sayısı

27063

Resmi Gazete Tarihi

23.11.2008

 

 

             MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in “2.1- Aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi” başlıklı bölümünde “Çalıştırdıkları sigortalıların;” kısmında yer alan “- Ay içinde yıllık ücretli izinli olması halinde, yıllık ücretli izin sürelerini ve bu sürelere ilişkin prime esas kazanç tutarlarını,” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

 

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin “2.1.2- Sigortalılara ilişkin bilgiler” bölümünün “b- Sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının, prime esas kazançlarının, yıllık ücretli izin gün sayılarının, izin ücretlerinin, işe başlama ve işten çıkış tarihleri ile işten çıkış nedenlerinin girişi” başlığı, “b- Sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının, prime esas kazançlarının, işe başlama ve işten çıkış tarihleri ile işten çıkış nedenlerinin girişi” olarak değiştirilmiş, yine aynı bölümün “c- Yıllık ücretli izinli olan sigortalıların, ücretli izin gün sayıları ile izin ücretlerinin girişi” başlıklı kısmı, başlığı ile birlikte yürürlükten kaldırılmış, “e- İşverenlerce, Kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, istirahatlı oldukları süreler için ücret ödenmesi halinde prim ödeme gün sayısının hesaplanması” bölümünde geçen “506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi” ibaresi “5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi” olarak, “506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi” ibaresi “5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi” olarak, “f- Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması” kısmında geçen “506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasına” ibaresi “5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına” ibaresi olarak değiştirilmiş, Tebliğdeki bu bölüm altındaki numaralandırmalar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin “2.1.3- Belgeye ilişkin bilgiler” bölümünün Örnek 1’den sonra yer alan “-Türkiye İş Kurumu; işsizlik ödeneği alanlar, vermiş oldukları eğitimlere katılan/katılmayanlar, iş kaybı tazminatı alanlar ve kısa çalışma ödeneği alanlar için 25-26-27-28 ve 40 nolu belge türlerini,” ibaresi “-Türkiye İş Kurumu; düzenlemiş olduğu eğitimlere katılanlar için 25 nolu, iş kaybı tazminatı alanlar için 28 nolu belge türünü,” şeklinde değiştirilmiş; ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflardan ikinci sıradaki, Örnek 2-'den önce gelmek üzere de üçüncü sıradaki paragraf eklenmiştir.

             “Belge türleri, aylık prim ve hizmet belgesinin arka sayfasında,

                              Belge

                              Türü     Sigortalılar

                              01         Hizmet Akdi ile Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar (Yabancı Uyruklu Sigortalılar Dahil)

                              02         Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar

                              07         3308 sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve Mesleki İşletmelerde Eğitim Gören Öğrenciler

                              12         Geçici 20 nci Maddeye Tabi Olanlar

                              13         Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler

                              14         Libya'da Çalışanlar

                              19         Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye ve Benzeri Ünitelerde Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklular

                              20         İstisna Akdine İstinaden Almanya'ya Götürülen Türk İşçileri

                              21         Türk İşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülerek Çalıştırılan Türk İşçileri

                              22         Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Zorunlu Staja Tabi Tutulan Öğrenciler

                              23         Harp Malülleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar

                              24         Harp Malülleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar

                              25         Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerler

                              28         4046 sayılı Kanunun 21 inci Maddesi Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanlar

                              29         Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

                              30         İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

                              31         Harp Malülleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

                              32         Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

                              33         İşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

                              34         Harp Malülleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

                              35         Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

                              36         İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

                              37         Harp Malülleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

                              39         Birleşik Krallıkta İkamet Edenler ve İsviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler

                              41         Kamu İdarelerinde İş Akdi Askıda Olanlar

             olarak açıklanmıştır. Dolayısıyla aynı işyerinde çalışmakla birlikte, farklı nitelikteki sigortalılar, farklı belge türü seçilmek suretiyle Kuruma bildirilecektir.”

             “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenler ile (f) bendinde sayılan usta öğreticiler ve kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler için 01 nolu belge türü, (f) bendinde sayılıp 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında olanlar için ise 13 nolu belge türü seçilecektir.”

              “5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (e) bendinde ve yine aynı Kanunun geçici 13 üncü maddesinde belirtilen iş kaybı tazminatı alan sigortalıların bildirimlerine ilişkin düzenlemeler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 131 inci maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu arasında yapılacak protokolle belirlenecektir.”

 

             MADDE 4 – Aynı Tebliğin “2.2.1- Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme şekli ve süresi” bölümüne ikinci paragraftan sonra aşağıdaki paragraf eklenmiş, Örnek 1- aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Örnek 2-’den sonra gelen paragrafın d) ve f) numaralı ibareler aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı paragrafa aşağıdaki ğ) numaralı ibare eklenmiştir.

             “Şu kadarki, ücretlerini ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı alan sigortalılar için düzenlenecek olan 2008/Ekim ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri en geç 1 Aralık 2008 tarihine kadar Kuruma gönderildiği takdirde yasal süresinde gönderilmiş sayılır.”

             “Örnek 1 – Özel sektör işverenlerince 2008/Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin en geç 23/12/2008 Salı gününe, 2008/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin ise en geç 23/1/2009 Cuma gününe kadar Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.”

             “d) 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararların tebliğinden sonra, on iş günü içinde sigortalı, işe başlamak üzere işverene başvurduğu takdirde, iş mahkemeleri veya özel hakemlerce verilen karar uyarınca ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin kesinleşen mahkeme kararının sigortalıya tebliğ edildiği tarihi izleyen onuncu iş gününün içinde bulunduğu ay/dönemi,”

             “f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında bulunanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, ödemenin yapıldığı tarihi,”

             “ğ) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçları, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilme süresi içinde Türkiye’ye dönmemişse, bu araçlarda çalıştırılan sigortalıya ait aylık prim ve hizmet belgesi, bu Tebliğde belirtilen verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ayı geçmemek şartıyla araçların Türkiye’ye dönüş tarihini,”

 

             MADDE 5 – Aynı Tebliğin “2.2.2- Yasal süresi dışında Kuruma verilecek/gönderilecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri” başlıklı bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bölümdeki Örnek 2- metinden çıkartılmıştır.

             “Yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri;

             – Defter tutmakla yükümlü olanlarca düzenlenmiş ise;

             Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin olarak düzenlenmiş olanların, ilişkin olduğu yıl içinde,

             Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak düzenlenmiş olanların, yasal olarak verilmesi gereken ayın sonundan başlayarak üç ay içinde,

             Kuruma verilmiş ve belgede kayıtlı sigortalıların işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde verilmiş olması halinde, aksine yapılmış bir tespitin de bulunmaması kaydıyla işleme alınır.

             – Defter tutmakla yükümlü olmayanlarca düzenlenmiş ise;

             Yasal olarak verilmesi gereken ayın sonundan başlayarak üç ay içinde verilmiş olması halinde Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılacak incelemeye göre işleme konulup konulmayacağı karara bağlanır.”

 

             MADDE 6 – Aynı Tebliğin “2.4.2- Primlerin ödenme süresi” başlıklı bölümüne Örnek 2-’ den sonra aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

             “Öte yandan,

             a) 2822 sayılı Kanuna göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak ödenen ücretlere ilişkin sigorta priminin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi,

             b) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalı personel ile toplu iş sözleşmesine tabi olmakla beraber sendikalara üye olmamaları sebebiyle özel sektöre ait işyerlerinde sözleşme kapsamında bulunmayan personele yapılan geriye dönük ücret artışlarına ilişkin sigorta primlerinin, kararların alındığı tarihleri,

             c) Ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olması sebebiyle ödenmesine sonradan karar verilen kamu sektöründe görevli sigortalı için vizenin gecikmesine bağlı olarak yasal süresi dışında verilmek zorunda kalınan ek prim belgelerine ilişkin sigorta primlerinin, vize işleminin gerçekleştiğine ilişkin yazının ilgili kuruluşa intikal tarihini,

             ç) Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak istirahatlı bulunulan süre için ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin sigorta primlerinin, istirahat süresinin sona erdiği tarihi,

             d) 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının, sigortalıya tebliğinden sonra on iş günü içinde sigortalı işverene işe başlamak üzere başvurduğu takdirde, iş mahkemeleri veya özel hakemlerce verilen karar uyarınca ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin sigorta primlerinin, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç) onuncu iş gününün içinde bulunduğu ay/dönemi,

             e) İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen sigortalı ile ilgili olarak, ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin sigorta primlerinin, mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günü,

             f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında bulunanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin sigorta primlerinin, ödemenin yapıldığı tarihi,

             g) Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemelere ilişkin sigorta primlerinin (ücret dışındaki bu ödemeler hizmet akdinin devam ettiği en son ayın kazancına dahil edilecektir) yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihlerini,

             izleyen ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilir.”

 

             MADDE 7 – Aynı Tebliğe, 2 numaralı bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3 numaralı bölüm eklenmiş, Tebliğdeki bölüm numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

             “3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamındaki Sigortalıların Beyanda Bulunma Esasları ve Primlerin Ödenme Süreleri ile Geçiş Hükümleri

             3.1 –  Beyanda Bulunma Esasları

             5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemeyeceklerdir. Bu kapsamdaki sigortalılar aylık prime esas kazançlarını, beyanda bulunmak suretiyle bildireceklerdir.

             Bu sigortalıların aylık prime esas kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır.

             Sigortalının prime esas kazancı ile ilgili beyanı, Kurumun ilgili ünitesine yazılı olarak yapılabileceği gibi, ünitelere başvurmak suretiyle beyanlarının bilgisayarlara işlenmesi ve bu bildirimin bilgisayardan çıktısının alınması şeklinde de yapılabilecektir.

             Sigortalıların prime esas kazançları ile ilgili olarak yapacakları beyanlarının dikkate alınma tarihi; yazılı olarak yapılan beyanda beyanın Kuruma intikal ettiği tarih, bilgisayar çıktısı ile kayıtlı hale getirilen beyanda ise çıktının tarihidir. Belirtilen şekilde yapılan ve başlangıcı gösterilen bu beyan, değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış sayılır. Yapılan beyana istinaden üst üste oniki aydan fazla prim ödemesinde bulunulmaması halinde, bu oniki aylık sürenin sonundan itibaren beyanın geçerliliği ortadan kalkar.

             Beyanda bulunmayan, beyanının geçerliliği ortadan kalkan veya beyanları 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katının altında kalan sigortalının aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak dikkate alınır.

             3.2 – Primlerin Ödenme Süresi

             5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar, her aya ait primlerini takip eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler.

             5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilenler ile aynı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendinde belirtilip 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar da, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayıldıklarından, bu sigortalıların ödeyecekleri primler de aynı süre içinde Kuruma ödenecektir.

             5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerini ait oldukları ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler.

             3.3 – Geçiş Hükümleri

             5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılardan tarımsal faaliyetlerde bulunanlar hariç, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılardan, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olarak kaydı ve tescili yapılmış olanların, 1/10/2008 (dâhil) ilâ 31/12/2008 (dâhil) dönemine ilişkin olmak üzere, aynı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazançlarını beyan etmemeleri hâlinde, ödeyecekleri aylık primler, beyanda bulununcaya kadar daha önce bulundukları en son gelir basamaklarına karşılık gelen tutarlar üzerinden alınır. Bu süre içinde beyanda bulunulması hâlinde, beyan ettiği prime esas kazanç üzerinden ilgili ayın prim tahakkuku yapılır. Prim tahakkukuna esas bu tutarlar, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen asgari günlük kazanç alt sınırına göre hesaplanan aylık prime esas kazanç tutarından az olamaz ve aynı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklıdır.

             5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan köy muhtarları ile (4) numaralı alt bendinde belirtilenler için, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile bu Tebliğin 3.1- Beyanda Bulunma Esasları başlıklı bölümünde belirtilen “otuz” ibareleri, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği yıl için “onbeş” olarak uygulanır ve prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her takvim yılı için bir puan artırılır.

             5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 86 ncı maddesine göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bakımından topluluk sigortasına devam edenlerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar; 1/12/2008 (dahil) tarihine kadar 2008 yılı Ekim ayına ilişkin olarak da prime esas kazanç beyanında bulunabileceklerdir.”

 

             MADDE 8 – Aynı Tebliğe, 4 numaralı bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki 5 numaralı bölüm eklenmiş, Tebliğdeki bölüm numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “5 – Sosyal Güvenlik Destek Priminin Ödenme Şekli ve Süresi

             Yaşlılık/emeklilik aylığı almakta olanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışma hariç) çalışmaya başlayanlar, aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunmaları halinde yaşlılık/emeklilik aylıklarının ödenmesine devam edilir. Bunlardan almakta oldukları aylıklarının % 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Yaşlılık/emeklilik aylığından kesilecek olan bu tutar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılara, ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamaz. Aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilen sigortalılardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi alınmaz. 

             8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna göre borçlanılan yurt dışı hizmetlerine istinaden yaşlılık aylığı bağlananlar hakkında sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümler uygulanmaz.

             5510 sayılı Kanundan önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve 1/10/2008 tarihinden sonra da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenlerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışanların prime esas kazançları üzerinden, kısa vadeli sigorta kolları prim oranına % 30 oranı eklenmek suretiyle sosyal güvenlik destek primi kesilir. % 30 oranının dörtte biri sigortalı, dörtte üçü işveren hissesidir. Bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü bunların işverenleridir. Sosyal güvenlik destek primi, ait olduğu ayı/dönemi takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenir. Bu sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi, tebliğin 2.1- Aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi bölümünde belirtildiği şekilde düzenlenir ve 2.2- Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesi bölümünde açıklanan süre ve şekilde verilir.

             5510 sayılı Kanundan önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve 1/10/2008 tarihinden sonra da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenlerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışma hariç) çalışmaya başlayanlar, ikinci paragrafta yazılan hükümler uygulanır. Bu durumda yukarıda belirtilen % 15’lik oran, 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren % 12, takip eden her yılın ocak ayında bir puan artırılarak % 15’i geçmeyecek şekilde uygulanır.

             Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı almakta iken; 1/10/2008 tarihi itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan 5510 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulanmaz.

 

             MADDE 9 – Aynı Tebliğin Ek-1, Ek-1 Açıklamalar numaralı ekleri bu Tebliğin ekinde yer alan şekilde değiştirilmiştir.

 

             Yürürlük

             MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümleri;

             a) Ücretlerini her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı hakedenler bakımından 1/10/2008 tarihinden,

             b) Ücretlerini her ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı hakedenler bakımından 15/10/2008 tarihinden,

             c) (a) ve (c)’de sayılmayanlar bakımından 1/10/2008 tarihinden,

             geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Eki İçin Tıklayınız

Sosyal Medyada Paylaş