Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Deşiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

news-details

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL

VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

Resmi Gazete Sayısı

27091

Resmi Gazete Tarihi

25.12.2008

 

             MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in “2.1.3-Belgeye ilişkin bilgiler” bölümünün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler için 13 nolu belge türü seçilecektir.”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri,

             a) Ücretlerini her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı hak edenler bakımından 1/10/2008 tarihinden,

             b) Ücretlerini her ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı hak edenler bakımından 15/10/2008 tarihinden,

             geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Sosyal Medyada Paylaş