Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.01.2011 / 27823 R.G.)

news-details

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI

TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete Sayısı

27823

Resmi Gazete Tarihi

22.01.2011

 

MADDE 1 – 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘(2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye, Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri ve Devlet üniversitesi hastaneleri yetkilidir.’’

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin sonunda yer alan “ayrıntılı olarak raporun “Karar” hanesinde ayrıca belirtilir.” ibaresi “ayrıntılı olarak raporun karar hanesi dışında ayrıca belirtilir.” olarak değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Yukarıda tespit edilen hastalık ve arızalar dışında kaldığı halde tedavi edilemeyen, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olan ağır hastalık ve arızalar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Arıza/Hastalık Listesinin A. Baş Arızaları (Nöroloji, nöroşirurji, psikiyatri) başlığının 10 ve 12 nci maddelerinde yer alan “(sürücü belgesi olmayan)” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Arıza/Hastalık Listesinin B. Göz Hastalıkları ve Görme Arızaları başlığının 9 uncu maddesinde yer alan “%10’ye” ibaresi “10 dereceye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Arıza/Hastalık Listesinin N. Deri Hastalıkları ve Arızaları başlığının 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘6 - Çok şiddetli herediter palmoplantar keratodermiler; unna thost, mal de meleda benzeri hastalıklar ile yürümeyi engelleyici madura ayağı’’

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan A CETVELİ VI. LİSTE Göğüs hastalıkları  başlığının 9 arıza sıra numaralı pnömokonyozlar kısmının, 31 arıza ağırlık ölçütlü r ve u tipinin küçük opasitenin sıklığı (perfüsion ) altında yer alan  “3/4” ibaresi “3/3” olarak değiştirilmiş ve aynı listeye 9 arıza sıra numaralı pnömokonyozlar kısmının B - geniş opasiteler  altında yer alan kategori C’ den sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

‘‘Büyük ve küçük opasitelerin birlikte yer aldığı olgularda sadece daha yüksek iş göremezlik derecesi gerektiren dikkate alınır.’’

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2008

27021

Sosyal Medyada Paylaş