Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik (27.09.2008 / 27010 R.G.)

news-details

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

KAMU İDARELERİNİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK

TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete Sayısı

27010

Resmi Gazete Tarihi

27.09.2008

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince, işyerlerinde yapacakları her türlü soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yönünden sigortalı olması gerekenlerin sigortalı olup olmadığının tespitini ve Kuruma bildirimini düzenlemektir.

 

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yönünden sigortalı olması gerekenlerin sigortalı olup olmadıklarının tespitlerini ve Kuruma bildirimlerini kapsar.

 

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 ve 86 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiyi,

             b) İşveren: Sigortalı kişileri çalıştıran,  gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan idareleri, kurum ve kuruluşları,

             c) İşyeri: Sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurları ile birlikte işlerini yaptıkları yerler ile bu yerlerde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitim yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçları,

             ç) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını,

             d) Kamu idareleri denetim elemanı: Kamu idarelerince tabi oldukları kanun ve diğer mevzuat uyarınca ülke, bölge ve il düzeyinde denetim, soruşturma ve inceleme yetkisi verilmiş denetim elemanı sıfatına haiz kişileri,

             e) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

             f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

             g) Sigortalı: Kısa veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken kişiyi,

             ğ) Ünite: Sosyal güvenlik il müdürlüğü ile sosyal güvenlik merkezlerini,

             ifade eder.

  

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu  İdarelerinin Denetim Elemanları Tarafından Yapılacak Tespitler

 

             Fiili tespit veya kayıt inceleme tutanağı

             MADDE 5 – (1) Kamu idarelerinin denetim elemanları, kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, işyerlerinde çalıştıranların Kanun gereği sigortalı olup olmadığını tespit ederek sigortasız çalıştırılanları ve Kanuna göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesine ilişkin tespitlerini en geç bir ay içinde Kuruma bildirirler.

             (2) Sigortalı olması gerekenlerin sigortasız çalıştırıldığının veya sigortalı olması gerekenlerin Kuruma bildirimi yapılmadığının ya da sigortalı gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının eksik bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda, örneği Yönetmelik ekinde bulunan fiili tespit veya kayıt inceleme tutanağı düzenlenerek, bağlı bulunduğu birimin üst yazısı ekinde tespit yapılan işyerinin bulunduğu Kurumun ilgili ünitesine intikal ettirilir.

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ünitece Yapılacak İşlemler

 

             Yapılacak işlemler

             MADDE 6 – (1) Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca 5 inci maddede belirtilen tespitler dikkate alınarak, işyerinde fiilen veya kayden çalıştırıldığı tespit edilen sigortalılar ile sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesine ilişkin fiili tespit veya kayıt inceleme tutanağı, ilgili ünite tarafından Kurum mevzuatına uygun olarak işleme alınır. Fiili tespit veya kayıt inceleme tutanağında eksiklik olması halinde, eksikliklerin kamu idaresinin denetim elemanlarınca tamamlanması amacıyla, tutanak bir yazı ekinde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

             (2) İlgili kamu kurum ve kuruluşundan gelen yazıda belirtilen tespitler hakkında ayrıca denetim yapılmaksızın işlem yapılır.

             (3) Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemelerden; kayıt ve belgelere dayanmaksızın çalıştığı belirlendiği halde, prime esas gün sayıları veya prime esas kazançları Kuruma bildirilmediği anlaşılan veya eksik bildirildiği tespit edilen sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının, en fazla tespitin yapıldığı tarihten geriye yönelik bir yıllık süreye ilişkin kısmı Kurumca yapılacak değerlendirmeden sonra dikkate alınır.

 

             Belgelerin istenmesi

             MADDE 7 – (1) Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca 5 inci maddede belirtilen tespitler dikkate alınarak, fiilen veya kayden çalıştırıldığı tespit edilen sigortalıların Kuruma bildirilmeyen ya da eksik bildirilen sigortalı gün sayıları ve prime esas kazançları ile ilgili olarak;

             a) Sigortalı işe giriş bildirgeleri,

             b) Aylık prim ve hizmet belgesi,

             bir aylık süreli tebligat ile işverenden, alt işverenden veya sigortalıyı geçici olarak devralan işverenden istenir. Denetime konu işyerinin Kurumda tescilli olmadığının da tespit edilmesi halinde, işyeri bildirgesi de aynı şekilde işverenden istenir.

             (2) Kuruma verilmesi gereken belgelerin, yapılan tebligata rağmen bir ay içerisinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir.

             (3) İkinci fıkrada belgelerin Kurumca re’sen düzenlenmesi işverenlerin bu belgeleri Kuruma verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

             Primler

             MADDE – (1) 7 nci maddede belirtilen belgelerin muhteviyatı primler, Kanunun 89 uncu maddesi de dikkate alınmak suretiyle ünitece re'sen hesaplanarak işverene tebliğ olunur.

             (2) İşveren, tahakkuk ettirilen prim ve diğer Kurum alacaklarını tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde öder.

             (3) Kamu idarelerinin denetim elemanlarının tespitleri ile ilgili olarak Kurum alacağının tahsilinde, zaman aşımı süresi, soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren on yıl olarak uygulanır.

 

             İtiraz, itirazın incelenmesi, maddi hataların değerlendirilmesi ve dava açma

             MADDE 9 – (1) Tebliğ edilen prim borcuna itiraz edilmesi, itirazın incelenerek komisyonca karara bağlanması ve maddi hataların değerlendirilmesi ile itiraz sonucunda komisyonca alınan karara karşı dava açılması işlemleri, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür.

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 10 – (1) 7/1/2000 tarihli ve 23929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdarelerin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

             Geçici hükümler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 7 nci madde kapsamında, gerektiğinde 1/5/2004  öncesi dönemler için aylık sigorta prim bildirgesi, dört aylık sigorta prim bordrosu ve aylık sosyal güvenlik destek primi bordrosu da istenebilir.

 

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayınız

Ek-1

Ek-2

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş