Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (27.09.2008 / 27010 R.G.)

news-details

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT

KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete Sayısı

27010

Resmi Gazete Tarihi

27.09.2008

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun oluşturulmasına, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının belirlenmesinde ve Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında dikkate alınacak asgari işçilik oranlarının tespitine, belirlenen oranlara karşı yapılacak itirazların incelenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunda görev alacak teknik elemanların niteliklerini, görevlendirilmelerini, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

 

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiyi,

             b) Asgari işçilik oranı: İhale yoluyla yapılan işlerde istihkak tutarı, özel nitelikteki inşaat işlerinde ise maliyet bedeli içerisindeki asgari işçilik miktarının yüzdesini,

             c) Başkan: Asgari İşçilik Tespit Komisyonu Başkanını,

             ç) Daire Başkanlığı: Kurumun Prim Tahsilat Daire Başkanlığını,

             d) Dosya: Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca asgari işçilik oranı tespit edilecek işe ait gerekli belgelerin tümünü,

             e) Fiyat analizi: İnşaata ait imalatların birim maliyetlerin; işçilik, malzeme, taşıt, makine ve ekipman olarak miktar ve tutarlarının saptanarak fiyatlandırılması işlemini,

             f) Fiyat zaptı: Birim fiyatlarda bulunmayan imalatlar için düzenlenen özel birim fiyatlarını,

             g) İdare: 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanuna tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumları ile döner sermayeli kuruluşlar ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Kanunda tanımları yapılan mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, fon bankaları ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşları,

             ğ) İstihkak: Yapılan işe karşılık, katma değer vergisi ve idarece verilen malzeme bedeli hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil olmak üzere idarece işverene ödenmesi gereken toplam tutarı,

             h) İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

             ı) Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

             i) Komisyon: Asgari İşçilik Tespit Komisyonunu,

             j) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

             k) Maliyet: Yapılan işin veya üretimin toplam parasal değerini,

             l) Malzeme: Yapılan işte kullanılan ve istihkak tutarı ile maliyet bedeli içindeki maddeyi,

             m) Salt işçilik: Üretimde kullanılan malzemenin tamamı ile makine, alet ve edevatın idarece verilmesi halinde kullanılan işçiliği,

             n) Tebliğ: Komisyon tarafından belirlenen asgari işçilik oranlarını gösteren ve Resmî Gazete’de yayımlanan tebliği,

             o) Ünite: Sosyal güvenlik il müdürlüklerini ve sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet gösteren sosyal güvenlik merkezlerini,

             ö) Üye: Kurumca ve Kurum Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilen asıl ve yedek teknik elemanları,

             p) Yönetim Kurulu: Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Oluşturulması,

Çalışması ve Üyelerinin Özlük Hakları

 

             Komisyonun oluşturulması

             MADDE 5  – (1) Komisyon, Yönetim Kurulu kararı ile, Kurum teknik elemanlarından dört asıl dört yedek, Yönetim Kurulunda temsil edilen işveren konfederasyonu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilecek birer asıl ve birer yedek teknik eleman ile yine Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi konfederasyonunca görevlendirilecek bir asıl ve bir yedek teknik eleman olmak üzere toplam yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur.

             (2) Kurumca gerekli görülmesi halinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyacak üyelerden  oluşacak şekilde ve aynı esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile aralarındaki görev dağılımı da belirtilmek suretiyle birden çok komisyon kurulabilir.

 

             Komisyon üyelerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri

             MADDE 6 – (1) Kurumca ve Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilecek üyelerin en az dört yıllık mühendislik, mimarlık eğitimi veren fakültelerden mezun olması ve en az üç yıllık şantiye deneyiminin ya da mesleki çalışmasının bulunması gerekir.

             (2) Komisyonda görev yapacak asıl ve yedek üyeler; Kurumun İnşaat  ve Emlak Daire Başkanlığınca, seçilecek üye sayısının en az iki katı kadar önereceği adaylar arasından, başkan ve başkan yardımcısı ise asıl üyeler arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilerek, Daire Başkanlığı bünyesinde görevlendirilirler.

             (3)  Komisyon üyeleri, gerektiğinde aynı yöntemle değiştirilebilir.

             (4) Kurum adına Komisyonda yer alacak dört asıl üyenin ikisi inşaat, birisi makine, birisi elektrik mühendisleri arasından ve belirtilen her bir mühendislik dalından birer yedek üye seçilir. Elektrik mühendisi olarak seçilecek üye; elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendislerinden de seçilebilir.

             (5) Konfederasyonlarca ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince komisyonda görevlendirilecek üyelerin;

             a) Kamu haklarından yoksun bulunmaması,

             b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suçlarından dolayı hükümlü bulunmaması,

             c) Bu maddenin birinci ve dördüncü fıkralarında sayılan mesleklerden birine sahip olması,

             gerekir.

 

             Komisyonun çalışması

             MADDE 7 – (1) Komisyon; inşaat, elektrik ve makine mühendisi üyelerinin bulunması kaydıyla en az dört üyenin katılımı ve Kurum personelinin tabi olduğu haftalık çalışma süresi ile günlük çalışma saatlerine uymak suretiyle toplanır ve çalışmalarını yürütür. 

             (2) Komisyonun asıl üyelerinden herhangi birinin Kanunda sayılan üyeliğin sona ermesini gerektiren haller dışında izinli veya istirahatlı olmasına bağlı olarak, göreve gelemediği sürelerde asıl üyeler görevlerine başlayıncaya kadar görev yapmak üzere yedek üyeler Başkan tarafından göreve çağrılır.

             (3) Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilen üyelerin mazeretsiz veya izinsiz olarak üst üste üç toplantıya, son altı ay içinde ise beş toplantıya katılmaması halinde üyelikleri sona erer. Üyeliği bu suretle sona eren işçi konfederasyonu üyesinin yerine, üye sayısı bakımından en yüksek bir sonraki konfederasyondan bir asıl ve bir yedek üye belirlenmesi istenir. Söz konusu işçi konfederasyonu yeni asıl ve yedek üyeyi belirleyinceye kadar daha önce belirlenmiş olan yedek üye asıl üye olarak görev yapar. Üyeliği sona eren işveren konfederasyonu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilen üyelerin yerine anılan kurumlardan yeni asıl üye  seçilir. Görev süreleri bu fıkrada belirtilen şekilde sona eren işveren konfederasyonu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilen üyelerin yerine yeni asıl üyeler görevlendirilinceye kadar yedek üyeler asıl üye olarak görev yapar.

             (4) Komisyon, gerektiğinde ilgili meslek veya kamu kuruluşlarından yazı ile görüş isteyebilir.

             (5) Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere sekreterya hizmetlerini yürütecek idari personel Kurumca görevlendirilir ve Komisyonun ihtiyaç duyacağı teknik donanım sağlanır.

 

             Başkan ve üyelerin sorumlulukları

             MADDE 8 – (1) Başkan, başkanın olmadığı zamanlarda başkan yardımcısı, komisyonun çalışması ile sevk ve idaresinden, Komisyon kararlarının noksansız ve usulüne uygun olarak düzenlenmesinden sorumludur.

             (2) Kurum, işçi ve işveren  konfederasyonları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilecek üyeler, tarafsız, mesleklerinin ve komisyondaki görevlerinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını, hizmet içinde ve dışındaki davranışları ile göstermek zorundadırlar.

             (3) Üyelerin, iş sahipleri ile ilişkilerinde, dürüstlük ve vakardan ayrılmamak şartıyla sürat, kolaylık ve nezaketle hizmet görmeleri ve hakkaniyete uygun işlem yapmaları esastır.

             (4) Üyeler, kendilerine ait  veya ortağı olduğu işyerleri ile herhangi bir işyerinde çalışmaları halinde bu işyerleri işverenlerince üstlenilen işlere ilişkin veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarını ilgilendiren dosyalarla ilgili toplantı ve oylamalara katılamazlar.

             (5) Üyeler, toplantı sonucunda alınan kararlar hakkında işverenlere veya üçüncü şahıslara bilgi veremezler.

             (6) Üyelerin görevleri nedeniyle Kurum zararına sebebiyet verdiklerinin Kurumca tespiti halinde haklarında ayrıca genel hükümler uyarınca işlem yapılır.

 

             Kurum dışından görevlendirilen üyelere yapılacak ödemeler

             MADDE 9 – (1) Konfederasyonlar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince komisyonda görevlendirilen teknik elemanlara,  bu görevlerini yaptıkları sürece katıldıkları her toplantı günü için (2500) gösterge rakamının memur aylıklarının hesabında kullanılan katsayı ile çarpılarak bulunacak tutarı üzerinden huzur hakkı Kurumca ödenir.

             (2) Komisyon üyelerinin yerinde yapılacak tespit işlemi ile ilgili görevlendirilmeleri halinde 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca Kurum Yönetim Kurulunca  takdir edilecek miktarlarda ödeme yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Asgari İşçilik Oranları, Dosya İncelemesi, Değerlendirme ve Tespit

 

             Çeşitli işkollarının asgari işçilik oranları

             MADDE 10 – (1) Çeşitli işkollarına ait işlerin asgari işçilik oranları, Komisyonca tespit edilerek tebliğ ile Resmî Gazete’de yayımlanır.

             (2) Tebliğde oranlarla birlikte; oranın belirlenmesinde esas alınan kriterler, iş kalemleri, çalışma şekilleri ve teknolojiden faydalanma durumu gibi açıklayıcı bilgilere yer verilir.

 

             Asgari işçilik oranları belirlenmemiş olan işkolları

             MADDE 11 – (1) Asgari işçilik oranları belirlenmemiş olan işkolları ile ilgili olarak Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasına veya Kurum denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitine esas olmak üzere uygulanması gereken asgari işçilik oranının belirlenmesi amacıyla araştırma veya tespite konu işe ait son hak ediş raporunun, hak ediş raporu düzenlenmeyen anahtar teslimi, yap-işlet-devret veya yap-işlet suretiyle ihale edilen işler ve benzer işlerde yüklenici tarafından idareye verilen ve kabul edilen teklif, teknik doküman, analizler, maliyet bedelleri, teklif birim fiyat cetvelleri ve mahal listeleri ve benzeri ile işe ait sözleşmenin ilgili bölümleri, diğer teknik ve mali dokümanlarının, idarece işverene malzeme verilmiş olup olmadığının, verilmiş ise verilen malzemenin cinsi, miktarı ve sözleşme yılı fiyatlarıyla toplam bedelini gösteren iş bitirme belgesinin, gerekiyorsa işin sözleşmesinin aslı veya idarece ya da aslı görülmek suretiyle Kurumca onaylı fotokopileri, gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili Kurum ünitesi tarafından Komisyona intikal ettirilmek üzere Daire Başkanlığına gönderilir.

 

             Dosyanın komisyona teslimi

             MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen belgeler dosya halinde;

             a) Sıra numarasını,

             b) Gelen evrak giriş numarasını,

             c) İlgili Kurum ünitesinin ismini,

             ç) İşverenin adı, soyadı veya ticari unvanını,

             d) İşyeri sicil numarasını,

             e) İşyerinde yapılan işin konusunu,

             gösteren liste ekinde Başkana veya Başkan tarafından görevlendirilen personele zimmet defteri ile imza karşılığında teslim edilir.

 

             Dosyaların ön incelemesi

             MADDE 13 – (1) Komisyona intikal eden dosya, Başkan tarafından işin ağırlığına ve uzmanlık konusuna göre üyelerden birine verilir.

             (2) Dosya, öncelikle ve ivedilikle asgari işçilik oranının tespiti için gerekli belgeleri ihtiva edip etmediği açısından ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme süresi on günden fazla olamaz.

             (3) Bu inceleme sonucunda ilave bilgi ve belgelerin teminine ihtiyaç duyulması halinde dosya, eksikliklerin giderilmesi için istenilen bilgi ve belgeler belirtilmek suretiyle Başkan ve bir üyenin imzasını taşıyan tutanak ekinde Daire Başkanlığına  iade edilir. Daire Başkanlığı tarafından söz konusu eksikliklerin giderilmesi hususu, oran tespitini isteyen üniteye yazılı olarak bildirilir.

 

             Değerlendirme ve tespit

             MADDE 14 – (1) Komisyona intikal eden dosyaya ilişkin değerlendirme ve oran tespiti, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak yapılır.

             a) Dosya, ilgili üye tarafından yapılacak inceleme sonucunda düzenlenen ve Yönetmelik ekinde yer alan Asgari İşçilik Oranının Tespitine İlişkin Hesap Cetveli (Ek-1) ile birlikte Komisyonda görüşülür.

             b) İlgili üyelerce, öncelikle işin, isim benzerliğinden ayrı olarak, yapılış şekli, kullanılan makine, teknoloji ve teçhizatın durumu dikkate alınarak inceleme yapılır. Bu inceleme neticesinde, değerlendirilmekte olan işin tebliğde aynen karşılığı mevcut ise bu oran uygulanır. Değerlendirme, işin sadece isim benzerliğine dayalı olarak  yapılamaz. Asgari işçilik oranının tespitinde, sözleşme yılı itibariyle hak ediş tutarı esas alınır. Tenzilat, fiyat farkı ve katma değer vergisi dikkate alınmaz. 

             c) Asgari işçilik oranı, öncelikle sözleşme yılı fiyatları üzerinden, mümkün olmaması halinde ise imalatların tamamı hangi yıl içerisinde yapılmış ise o yılın fiyatları üzerinden hesaplanır.

             ç) Yapılan işin içeriğine uygun asgari işçilik oranının tebliğde bulunmaması durumunda ise, bu defa işin bütünü ana imalat kalemlerine ayrıştırılarak, ana imalatların tebliğdeki asgari işçilik oranları tespit edilir ve ana imalatların işin bütünü içindeki ağırlığı da dikkate alınarak işin tümüne ait asgari işçilik oranı bulunur.

             İşin bütününün ana imalatlara bölünmesine rağmen, ana imalatların bir bölümüne veya tümüne ait asgari işçilik oranlarının aynısının tebliğde bulunmaması durumunda, ana imalatların benzerine ait asgari işçilik oranları tebliğden bulunarak verilir. Bunun da mümkün olmaması halinde ana imalatlar, alt imalatlara bölünerek yapılan işe ait asgari işçilik oranı bulunur.

             d) İdarece malzeme verilmesi durumunda, asgari işçilik oranı, idare malı malzemesinin kullanıldığı hakedişteki imalat pozunun tutarına göre, işin yapımında makine ve işçi kullanılma oranı dikkate alınarak Komisyonca tespit edilir. Geri kalan iş, ilgili tebliğlerde ve genelgelerdeki oranlar dikkate alınarak değerlendirilir.

             e) Malzemenin tamamı idarece verilmekle birlikte, yapılan işte  bir kısım giderlerin veya imalat sırasında kullanılan alet ve edevatın işverence karşılanması halinde, tebliğdeki benzer işler, yoksa fiyat analizleri dikkate alınır.

             f) Yapılan işin hak ediş raporunun olmaması ve fatura mukabili veya tek kalem şeklinde ödeme yapılmış olması halinde, o işte çalışan işçi sayısı, çalışma süresi gibi unsurlar, bunların da bilinememesi durumunda tebliğdeki benzer işe ait oranlar dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

             g) Yap-işlet-devret veya yap-işlet modeli ile yapılan işlerde işçilik oranı, yüklenici tarafından idareye verilen ve kabul edilen teklif, teknik doküman, analizler, maliyet bedelleri, teklif birim fiyat cetvelleri ve mahal listeleri ve benzeri dokümanlar ile işe ait sözleşmenin ilgili bölümleri, diğer teknik ve mali dokümanlardan yararlanılmak suretiyle bu işe ait maliyetler dikkate alınarak belirlenir.

             ğ) Hak edişte belirtilmiş olması halinde, depolanan, muhafaza altına alınan yedek ekipman, parça veya imalatta kullanılmayan malzemelerin bedeline % 4 asgari işçilik oranı uygulanır.

             h) Yurtiçi veya yurtdışından temin edilen teknolojik malzemenin montajının yapılması durumunda, montaj işçiliğinin tespitinde, fiyat analizleri, montaj sırasında sarf edilen yardımcı montaj malzemeleri ve montajda kullanılan makine ve ekipmanlar dikkate alınarak hesaplama yapılır.

             ı) İşin yapımında kullanılacak makinelerin, idare tarafından işverene verilmesi halinde;

             1) Makineler için işverence idareye kira ödeniyorsa, yapılan işin makinelerinin  müteahhitçe karşılandığı dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

             2) Makineler için idareye kira ödenmeyip, işverence makinelerin bakımı ve genel giderlerinin karşılanması halinde, işin asgari işçilik oranı, tebliğdeki benzer oranlar, bunun mümkün olmaması halinde fiyat analizleri esas alınarak tespit edilir.

             3) Makineler için kira ödenmeyip, makinelerin bakım ve onarımını gerektirecek herhangi bir gider de yapılmaması halinde, işin asgari işçilik oranı, kullanılan malzemeler dikkate alınarak veya salt işçilik olup olmadığına bakılarak tespit edilir.

             i) Yapılan işin bünyesinde nakliye ayrı bir kalem olarak gösterilmiş ise bu durum ayrıca değerlendirilir ve başka bir kalem bünyesine dahil edilmez.

             j) Yapılan iş, birden fazla işkolunu içeriyorsa, her bir işin ağırlığı ve tebliğdeki asgari işçilik oranları ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplama yapılır.

             k) Komisyonca yapılan hesaplama sonucunda asgari işçilik oranının küsuratlı çıkması halinde, tam sayıdan sonra gelen küsuratın iki rakamı da dikkate alınır.

             l) Hak edişte olmayan bir iş kalemi oluşturulamaz, olan bir kalem yok sayılamaz veya başka bir kalem bünyesine dahil edilemez.

             m) Paket veya bir bütün olarak getirilip, yalnızca montajı yapılan makine, ekipman ve gruplarda, varsa idarenin analizleri veya teklif sırasında verilen analizler, montaj sırasında sarf edilen yardımcı montaj malzemeleri ve montajda kullanılan makine ve ekipmanlar, yok ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı analizleri esas alınarak montaj işçilik oranları bulunur.

 

             Yerinde tespit

             MADDE 15 – (1) Devam etmekte olan veya tamamlanmış işlerle ilgili olarak asgari işçilik oranı hakkında karar verilebilmesi için, işin yapıldığı yerin görülmesi gerektiği durumlarda, Komisyonca alınacak karar gereğince gerekçesi yazılı olarak belirtilmek suretiyle belirlenen üyeler Daire Başkanlığı oluru ile işyerine giderek yerinde tespit yaparlar.

             (2) Devam etmekte olan işlerle ilgili yerinde tespit, işverenin talep etmesi halinde de yapılabilir.

             (3) Bu inceleme sırasında yapılacak tespitler, varsa işveren veya vekili ile idarenin yetkili personelinin imzası da alınarak tutanağa kaydedilir.

 

             Tespit süresi ve kararlar

             MADDE 16 – (1) Asgari işçilik oranının tespit işlemi, dosyanın eksiksiz olarak Komisyona tesliminden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır.

             (2) Asgari  işçilik  oranının  tespitine ilişkin olarak Komisyon kararı düzenlenir ve bu karar üyelerce imzalanır. 

             (3) Komisyon kararları en az dört üyenin aynı yöndeki oyu ile alınır. Üyeler, kararlarında çekimser oy kullanamaz. Komisyon kararına karşı olan üye, karşı oy gerekçelerini karara yazarak imzalar.

             (4) Komisyon kararları; iki nüsha olarak düzenlenerek, her yıl birden başlanmak ve teselsül ettirilmek suretiyle numara verilir. Kararın aslı, liste ekinde asgari işçilik oranının tespitine ilişkin hesap cetveli ile birlikte Daire Başkanlığına teslim edilir. Kararın diğer nüshası ise, Komisyonca seri dosyada saklanır.

             (5) Daire Başkanlığı, teslim edilen asgari işçilik oranına ilişkin kararı, tespiti isteyen üniteye beş iş günü içinde bildirir. Komisyonca belirlenen asgari işçilik oranı üzerinden yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı, ilgili ünitece araştırılır. Yapılan araştırma işlemi sonucunda, Kuruma yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim aslı  faaliyetin son ayı veya Kurumun  denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen raporlarda  tespit edilen aylar ile ilişkilendirilerek gecikme cezası, gecikme zammı ve hesap cetveli ile birlikte asgari işçilik oranı ünitece işverene tebliğ edilir.

 

             İtiraz

             MADDE 17 – (1) İşveren, kendisine tebliğ edilen borca veya asgari işçilik oranına, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde nedenleri ile birlikte yeni bilgi ve belgeleri de ekleyerek ilgili üniteye bir kez yazılı olarak itiraz eder. Dilekçenin taahhütlü, iadeli taahhütlü veya Acele Posta Servisi yoluyla gönderilmesi halinde, postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilir.

             (2) Asgari işçilik oranına yapılan itirazlar, Komisyonca incelenmek üzere Daire Başkanlığına gönderilir.

             (3) Bu tür itirazlar Komisyonca en geç on beş gün içerisinde sonuçlandırılır.

             (4) Daire Başkanlığı, asgari işçilik oranına yapılan itiraz üzerine Komisyonca alınan kararı, en geç üç iş günü içinde ünitesine gönderir.

             (5) Ünitece;

             a) Asgari işçilik oranında bir değişiklik olmaması halinde işverenin talebinin reddine dair karar işverene tebliğ edilir.

             b) İtiraz üzerine Komisyonca yeni bir asgari işçilik oranı belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası gereğince işlem yapılır.

             (6) Maddi hatalar hariç birden fazla yapılan itirazlar Komisyonca dikkate alınmaz.

 

             İtirazdan vazgeçme

             MADDE 18 – (1) İşveren itirazı hakkında komisyonca karar verilinceye kadar itirazından vazgeçebilir. Vazgeçme işverenin ilgili üniteye vereceği bir dilekçe ile veya bu husustaki beyanının tutanak ile tespiti suretiyle yapılır. Vazgeçme beyanı açık olmalıdır. Vazgeçme halinde itiraz eden kendisine tebliğ olunan karara münhasır olmak üzere itiraz hakkını kaybetmiş sayılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 19 – (1) 29/3/2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik " yürürlükten kaldırılmıştır.

 

             Eski Komisyonun görev süresi

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan  Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşturulan Komisyon; Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen Komisyon oluşturuluncaya kadar bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapar.

 

             Eski Komisyonun belirlediği oranlar

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yürürlükten kaldırılan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşturulan Komisyonun tespit ederek yayımladığı çeşitli işkollarına ait işlerin asgari işçilik oranları; yeni Komisyon tarafından belirlenip Resmî Gazete’de yayımlanıncaya kadar geçerlidir.

 

             Yürürlük

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik, 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ek:1

 

ASGARİ İŞÇİLİK ORANININ TESPİTİNE İLİŞKİN HESAP CETVELİ

İŞİN ADI                      : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KURUM ÜNİTESİ      : ……………………………

 

TOPLAM İSTİHKAK : ……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

İMALATIN CİNSİ

TOPLAM İSTİHKAK İÇİNDEKİ TUTARI
TL

TOPLAM İSTİHKAK İÇİNDEKİ AĞIRLIĞI
(%)

TEBLİGDEKİ İŞÇİLİK ORANI
(%)

DAHA ÖNCE KOMİSYONCA TESPİT EDİLEN BENZER İŞÇİLİK ORANI
(%)

İMALATIN AĞIRLIĞINA GÖRE İŞÇİLİK ORANI
(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş