Vergi

news-details

VERGİ

 

Oranlar – Miktarlar - Hadler

?

Amortisman Oranları

?

BA-BS Bildirim Formları

?

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

?

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

?

Borsa Kotasyon Listesine Dahil Olan Ürünlerden Gelir Vergisi Tevkifatına Tabi Olan ve Olmayanlar

?

Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

?

Çevre Temizlik Vergisine Esas Alınacak Bina Grupları

?

Çiftçilerde Defter Tutma Ölçüleri

?

Damga Vergisi Oranları

?

Danıştay'da Temyiz Davası Açılmasında Yetki Sınırları

?

Defter Tutma Hadleri

?

Değerli Kağıt Bedelleri

?

Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsat Harçları

?

Doğrudan Gider Yazılabilecek Peştemallık, Alet, Edavat, Mefruşat ve Demirbaş Bedellerinde Sınır

?

Ek Mali Tabloları Düzenleme Zorunluluğu

?

Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları

?

Emlak Vergisi Oranları

?

Fatura Düzenleme Sınırı

?

Gecikme Zammı Oranı

?

Geçici Vergi Oranları

?

Gelir Vergisi Tarifesi

?

Gelir Vergisi Tevkifat Oranları

?

Harcırahlar (Yurtdışı)

?

Harcırahlar (Yurtiçi)

?

Harç Tarifeleri

?

İndirimli Vergi Oranına Tabi Teslim ve Hizmetler Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilmeyen KDV’de İade Sınırı

?

Katma Değer Vergisi Oranları

?

Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları

?

Kurumlar Vergisi Oranı

?

Maliyet Hesaplarının Kullanımına İlişkin Hadler

?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

?

Özel İletişim Vergisi Oran ve Tutarları

?

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

?

Tahakkuktan Vazgeçme

?

Tahsil İmkansızlığı Nedeniyle Terkin

?

Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu

?

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı Oranı

?

Tecil Faizi Oranı

?

Tecil ve Taksitlendirmede Yetki Sınırları

?

Tevkif Yoluyla Vergilendirilmiş Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücretlerde Beyan Sınırı

?

Tevkif Yoluyla Vergilendirilmiş Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı

?

Tevkifat ve İstisna Uygulamasına Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyanname Verme Sınırı

?

Ticaret Sicili Harçları

?

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

İndirimler - İstisnalar – Muafiyetler

?

Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı

?

Asgari Geçim İndirimi Hesaplamasına Esas Alınacak Oranlar

?

Asgari Geçim İndirimi Tablosu – 2015

?

Binalarda Emlak Vergisine Esas Alınacak Aşınma Payı Oranları

?

Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar - ( 2 ) Sayılı Tablo)

?

Değer Artışı Kazançlarında İstisna

?

Engellilik İndirimi Tutarları

?

Gayrimenkul Sermaye İratlarında İstisna (Konutlarda)

?

Hizmet Erbabına İşverence Verilen Yemek Bedellerinde Günlük İstisna Tutarı

?

Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Edilen Tutarlar

İndirilmeyecek Giderler ve Diğer Unsurlar

?

İndirilmeyecek Katma Değer Vergisi

?

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Tablosu

Değerlemeler

?

Yeniden Değerleme Oranları

Tasdik ve İmza Kapsamındaki İşlemler

?

Beyanname İmzalatma Zorunluluğu

?

Yeminli Mali Müşavirlere Tasdik Ettirilmesi Zorunlu İşlemler

   

Sosyal Medyada Paylaş